Đèn nhắc thắt đai an toàn

                  

                  

Đèn nhắc thắt đai an toàn

Đèn nhắc thắt đai an toàn

   Đèn nhắc thắt đai an toàn

1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Đèn nhắc thắt đai an toàn sáng và chuông báo sẽ xuất hiện nếu đai an toàn ghế lái và ghế trước bên phụ không được thắt và xe đạt tốc độ nào đó. Đèn nhắc thắt đai an toàn cũng sẽ sáng nếu đai an toàn bên ghế lái hoặc ghế trước bên phụ không được thắt trong khi xe chạy. Chuông báo sẽ tắt sau 5 phút, tuy nhiên đèn nhắc thắt đai sẽ tiếp tục sáng cho đến khi đai an toàn ghế lái hoặc ghế trước bên phụ được thắt.
1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Đèn nhắc thắt đai an toàn sáng và chuông báo sẽ xuất hiện nếu đai an toàn ghế lái và ghế trước bên phụ không được thắt và xe đạt tốc độ nào đó. Đèn nhắc thắt đai an toàn cũng sẽ sáng nếu đai an toàn bên ghế lái hoặc ghế trước bên phụ không được thắt trong khi xe chạy. Chuông báo sẽ tắt sau 5 phút, tuy nhiên đèn nhắc thắt đai sẽ tiếp tục sáng cho đến khi đai an toàn ghế lái hoặc ghế trước bên phụ được thắt.
Top