Home > Owner > User Legal Agreement

Ford Vietnam Limited

Mô tả các quyền và các hạn chế khác

 

 • Nhận dạng giọng nói:Nếu PHẦN MỀM bao gồm các thiết bị nhận dạng giọng nói, bạn nên hiểu rằng nhận dạng giọng nói là một quá trình thống kê và các lỗi nhận dạng sẽ được tích lũy lại trong quá trình này. Công ty FORD MOTOR cũng như nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do các lỗi trong quá trình nhận dạng giọng nói.
 • Các hạn chế trong việc phân tích công nghệ, phân tích ngược và tháo rời:Bạn không được phân tích công nghệ, phân tích ngược, hoặc tháo rời cũng như cho phép người khác phân tích công nghệ, phân tích ngược hoặc tháo rời PHẦN MỀM, ngoại trừ và chỉ khi có những hành động được cho phép rõ ràng bởi những đạo luật áp dụng bên cạnh hạn chế này.
 • Các hạn chế trong việc phân phối, sao chép, sửa đổi và phát triển:Bạn không được phân phối, sao chép, tạo ra các sửa đổi hoặc phát triển các ứng dụng trên PHẦN MỀM, ngoại trừ và chỉ khi có những hành động được cho phép bởi những đạo luật áp dụng bên cạnh hạn chế này.
 • THỎA THUẬN đơn lẻ:Tài liệu cho NGƯỜI DÙNG cho THIẾT BỊ và các hệ thống và dịch vụ liên quan có thể chứa nhiều THỎA THUẬN, như là các bản dịch và/hoặc các phiên bản hình ảnh, âm thanh (ví dụ trong tài liệu dành cho NGƯỜI DÙNG và trong phần mềm). Kể cả khi bạn nhận nhiều THỎA THUẬN, bạn chỉ được cấp phép sử dụng cho một (1) bản PHẦN MỀM.
 • Chuyển PHẦN MỀM:Bạn có thể chuyển hoàn toàn quyền của bạn dưới THỎA THUẬN này như là một phần của việc bán hoặc chuyển THIẾT BỊ, với điều kiện bạn không còn giữ các bản sao chép, bạn phải chuyển tất cả PHẦN MỀM (bao gồm tất cả các bộ phận, tài liệu in ấn và hình ảnh, các bản nâng cấp, và nếu có là các giấy tờ xác thực), và người nhận đồng ý với các điều khoản của THỎA THUẬN này. Nếu PHẦN MỀM là một bản nâng cấp, việc chuyển phải bao gồm tất cả các phiên bản trước của PHẦN MỀM.
 • Việc hủy bỏ:Không làm ảnh hưởng tới các quyền khác, Công ty FORD MOTOR hoặc MS có thể hủy bỏ THỎA THUẬN này nếu bạn không tuân theo các điều khoản và điều kiện của THỎA THUẬN này.
 • Quản lý các Nâng cấp an ninh/Quyền kỹ thuật số:Chủ sở hữu nội dung sử dụng công nghệ WMDRM trong THIẾT BỊ của bạn để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, bao gồm nội dung có bản quyền. Nhiều phần trong PHẦN MỀM trên THIẾT BỊ của bạn sử dụng phần mềm WMDRM để truy cập vào nội dung được WMDRM bảo vệ. Nếu phần mềm WMDRM không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể đề nghị Microsoft thu hồi khả năng của PHẦN MỀM để đảm bảo WMDRM hoạt động và chống sao chép nội dung. Hành động này không ảnh hưởng tới các nội dung không được bảo vệ. Khi THIẾT BỊ của bạn tải xuống các giấy phép cho các nội dung được bảo vệ, bạn đã đồng ý rằng Microsoft có thể bao gồm danh sách thu hồi các giấy phép. Chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu bạn nâng cấp PHẦN MỀM trên THIẾT BỊ của bạn để có thể truy cập được vào nội dung của họ. Nếu bạn từ chối nâng cấp, bạn có thể sẽ không thể truy cập được các nội dung có yêu cầu nâng cấp. 
 • Đồng ý sử dụng dữ liệu:Bạn đã đồng ý rằng MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể thu thập và sử dụng các thông tin kỹ thuật thu thập được bằng nhiều cách như là phần của dịch vụ hỗ trợ sản phẩm liên quan tới PHẦN MỀM hoặc các dịch vụ liên quan. MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể sử dụng thông tin này để hoàn thiện sản phẩm của họ hoặc cung cấp các dịch vụ và công nghệ theo yêu cầu của bạn. MS, Microsoft Corporation, Cụng ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể tiết lộ những thông tin này với người khác, nhưng sẽ không ở dạng thông tin cho phép nhận ra bạn.
 • Các thành phần dịch vụ trên nền Internet:PHẦN MỀM có thể chứa các thành phần hoạt động và làm việc sử dụng các dịch vụ trên nền Internet. Bạn đã hiểu và đồng ý rằng MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể tự động kiểm tra phiên bản của PHẦN MỀM và/hoặc các thành phần của nó mà bạn đang sử dụng và có thể cung cấp các nâng cấp hoặc bổ sung cho PHẦN MỀM mà có thể tự động tải về THIẾT BỊ của bạn.
 • Phần mềm/Dịch vụ kèm theo:PHẦN MỀM có thể cho phép Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ cung cấp hoặc cho phép PHẦN MỀM nâng cấp, bổ sung, các thành phần kèm theo, hoặc các thành phần dịch vụ trên nền Internet của PHẦN MỀM sau ngày bạn nhận được bản sao chép đầu tiên của PHẦN MỀM ("Supplemental Components").Nếu Công ty FORD MOTOR hoặc nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba cung cấp hoặc cho phép bạn sử dụng Các thành phần bổ sung (Supplemental Components) và không có thêm điều khoản THỎA THUẬN nào đi kèm với Các thành phần bổ sung, thì các điều kiện EULA này sẽ được áp dụng. Nếu MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có Supplemental Components, và không có các điều khoảng EULA nào khác được đưa ra, thì các điều khoản EULA này sẽ được áp dụng, trừ khi MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh của họ đưa ra các Supplemental Component mà sẽ được cấp bản quyền của Supplemental Component. FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có quyền dừng bất cứ dịch vụ dựa trên nền Internet nào của bạn mà không phải chịu trách nhiệm qua việc sử dụng phần mềm này.
 • Đường dẫn tới địa chỉ của bên thứ ba:Phần mềm của MS có thể cung cấp cho bạn khả năng liên kết tới địa chỉ của bên thứ ba thông qua PHẦN MỀM này. Địa chỉ của bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ. Cả MS và Microsoft Corporation hoặc các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ đều không phải chịu trách nhiệm cho (i) các nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ đường dẫn trong địa chỉ của bên thứ ba, hay bất cứ sự thay đổi hoặc cập nhật của địa chỉ bên thứ ba, hoặc (ii) mẫu trang web hay dạng truyền nhận nào tại địa chỉ bên thứ ba. Nếu PHẦN MỀM này cung cấp các đường dẫn tới địa chỉ của một bên thứ ba, các đường dẫn đó chỉ là kèm theo, và không bao hàm bất cứ yêu cầu xác nhận nào của bên thứ ba bởi MS và Microsoft Corporation hoặc các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ.
 • Nghĩa vụ trách nhiệm lỗi xe:Bạn nhận thức trách nhiệm của mình trong việc điều khiển xe và giữ chú ý quan sát trên đường. Bạn sẽ đọc và tuân theo các hướng dẫn vận hành của thiết bị này để đảm bảo an toàn và hạn chế bất cứ rủi ro nào khi sử dụng THIẾT BỊ.
 • NÂNG CẤP VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU:Nếu phần mềm được Công ty FORD MOTOR cung cấp riêng rẽ với THIẾT BỊ ví dụ như bộ nhớ ROM, đĩa CD ROM hoặc tải trên web hoặc tương tự, và được dán nhãn "Chỉ dùng cho mục đích nâng cấp" hoặc "Chỉ dùng cho mục đích khôi phục", bạn có thể cài đặt một (1) bản copy của PHẦN MỀM đó vào THIẾT BỊ như là sự thay thế cho PHẦN MỀM hiện tại, và sử dụng nó theo các điều khoản EULA, bao gồm bất cứ điều khoản EULA nào được thêm vào trong quá trình nâng cấp PHẦN MỀM.
 • QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:Tất cả các mục và quyền sở hữu trí tuệ trong PHẦN MỀM (bao gồm và không giới hạn các hình vẽ, ảnh chụp, hành động, phim, âm thanh, nhạc, chữ và "chương trình" tích hợp trong PHẦN MỀM), các tài liệu in ấn kèm theo, và các bản sao lưu của PHẦN MỀM, thuộc sở hữu của MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR hoặc chi nhánh và nhà cung cấp của họ. PHẦN MỀM bản quyền, không bán Bạn không được sao chép bất cứ thành phần nào đi kèm PHẦN MỀM. Tất cả các mục và quyền sở hữu trí tuệ trong và thuộc về nội dung có thể được truy cập bằng cách sử dụng PHẦN MỀM là tài sản của chủ sở hữu nội dung tương ứng và có thể được bảo vệ bởi các luật và quy tắc ứng xử sở hữu trí tuệ. Điều khoản EULA không cho bạn quyền sử dụng các thành phần này. Tất cả các quyền không được nhắc tới trong EULA được dành cho MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và nhà cung cấp của họ. Việc sử dụng bất cứ dịch vụ trực tuyến nào có thể truy cập thông qua việc sử dụng PHẦN MỀM có thể bị quản lý bởi các quy định ràng buộc ứng với mỗi dịch vụ. Nếu PHẦN MỀM có chứa các tài liệu được cung cấp chỉ ở dạng số, bạn có thể sao chép một bản của tài liệu số đó.
 • HẠN CHẾ XUẤT KHẨU:Bạn hiểu rằng phần mềm này chịu quản lý của luật xuất khẩu của Mỹ và Cộng đồng chung Châu Âu. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật Quốc tế và nước sở tại áp dụng cho PHẦN MỀM này, bao gồm cả Hoa kỳ. Luật quản lý xuất khẩu, cũng như người dùng, người dùng và các hạn chế được ban hành bởi chính phủ Hoa Kỳ và các nước khác. Để biết thêm thông tin, truy cập http://www.microsoft.com/exporting/.
 • TÊN THƯƠNG MẠI:Quy định EULA này không cho phép bạn có quyền sở hữu bất cứ tên thương mại hoặc sản phẩm của MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và nhà cung cấp của họ.
 • HỖ TRỢ SẢN PHẨM:Việc hỗ trợ sản phẩm cho PHẦN MỀM này không được MS, tập đoàn mẹ Microsorft Corporation, chi nhánh hoặc công ty con khác cung cấp. Để yêu cầu hỗ trợ sản phẩm, vui lòng làm theo hướng dẫn của Công ty FORD MOTOR có trong tài liệu của THIẾT BỊ. Nếu bạn có thắc mắc gì về điều khoản EULA này, hoặc cần liên hệ với công ty FORD MOTOR vì các lý do nào khác, vui lòng liên hệ theo địa chỉ được ghi trong tài liệu kèm theo THIẾT BỊ.
 • Từ chối trách nhiệm với một số hư hỏng:TRỪ KHI BỊ PHÁP LUẬT CẤM, CÔNG TY FORD MOTOR, BẤT CỨ BÊN CUNG CẤP PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ THỨ BA NÀO, MS, MICROSOFT CORPORATION VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA HỌ SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT CỨ HƯ HỎNG GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HAY BẤT NGỜ XẢY RA TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM. GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI VIỆC SỬA CHỮA THẤT BẠI HOẶC THUỘC VỀ BẢN CHẤT. MS, MICROSOFT CORPORATION VÀ/HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA HỌ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC VỤ VIỆC XẢY RA NGOÀI HOA KỲ. HAI TRĂM NĂM MƯƠI ĐÔ LA (U.S. $250.00).
 • KHÔNG CÓ SỰ BẢO HÀNH NÀO KHÁC NGOÀI CÁI ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CHIẾC XE MỚI CỦA BẠN.

Thông báo cho người dùng
Microsoft® Windows® Mobile cho thông tin an toàn quan trọng trên xe hơi
Hệ thống Ford SYNC™ gồm phần mềm có bản quyền thuộc về nhà sản xuất là công ty FORD MOTOR và các chi nhánh của Microsoft Corporation theo thỏa thuận sở hữu bản quyền. Bất kỳ hành động tháo rời, sản xuất lại, tái tạo công nghệ hoặc sử dụng trái phép phần mềm thuộc hệ thống này liên quan tới thỏa thuận bản quyền đều bị nghiêm cấm và bạn có thể bị kiện.
Đọc và tuân theo các hướng dẫn sau:Trước khi sử dụng hệ thống trên nền Windows cho ô tô, cần phải đọc và tuân theo các hướng dẫn và thông tin an toàn được cung cấp theo Hướng dẫn sử dụng ("User's Guide"). Không tuân theo các chú ý sau đây trong Hướng dẫn sử dụng có thể dẫn tới tai nạn hoặc các hậu quả nghiêm trọng khác.
Để Hướng dẫn sử dụng trên xe:Khi giữ Hướng dẫn sử dụng trên xe, tài liệu này sẽ là tài liệu tham khảo cho bạn và những người sử dụng khác không quen sử dụng hệ thống trên nền Windows trên ô tô. Hãy đảm bảo rằng trước khi sử dụng hệ thống này lần đầu, tất cả mọi người phải được tiếp xúc với Hướng dẫn sử dụng và đọc các hướng dẫn và thông tin an toàn trong đó một cách cẩn thận.
CẢNH BÁO
Vận hành bộ phận nhất định của hệ thống khi đang lái xe có thể làm giảm sự tập trung của bạn trên đường và có thể gây tai nạn hoặc hậu quả nghiêm trọng khác. Không thay đổi thiết lập hệ thống hoặc nhập dữ liệu không dùng lời nói (dùng tay) khi đang lái xe. Dừng xe vào lề đường an toàn cho phép trước khi thực hiện các thao tác trên. Điều này rất quan trọng vì khi đang thiết lập hoặc thay đổi một số chức năng sẽ khiến bạn sao nhãng và rời tay khỏi vô lăng.
Vận hành chung
Điều khiển lệnh bằng giọng nói:Các chức năng trong hệ thống trên nền Windows cho ô tô có thể được thực hiện bằng giọng nói. Sử dụng lệnh điều khiển giọng nói khi lái xe cho phép bạn vận hành hệ thống mà không phải bỏ tay ra khỏi vô lăng.
Xem màn hình trong thời gian dài: Không được truy cập các chức năng cần xem màn hình lâu khi bạn đang lái xe. Đỗ xe an toàn và đúng cách trước khi truy cập chức năng của hệ thống yêu cầu cần chú ý trong thời gian dài. Kể cả khi một lần lướt qua màn hình cũng có thể nguy hiểm nếu sự chú ý của bạn bị thu hút khỏi việc chú ý lái xe ở những lúc quan trọng.
Thiết lập âm lượng:Không được tăng âm lượng quá mức. Giữ âm lượng ở mức bạn vẫn có thể nghe thấy âm thanh giao thông bên ngoài và các tín hiệu khẩn cấp trong khi lái xe. Lái xe trong khi không thể nghe thấy những âm thanh này có thể gây ra tai nạn.lái xe ở những lúc quan trọng.
Cách sử dụng Chức năng nhận dạng giọng nói:Phần mềm nhận dạng giọng nói là một quá trình tích lũy thống kê liên quan tới các lỗi. Trách nhiệm của bạn là kiểm soát chức năng nhận dạng giọng nói bên trong hệ thống và chỉ ra các lỗi.

 

Mô tả các quyền và các hạn chế khác

 • Nhận dạng giọng nói:Nếu PHẦN MỀM bao gồm các thiết bị nhận dạng giọng nói, bạn nên hiểu rằng nhận dạng giọng nói là một quá trình thống kê và các lỗi nhận dạng sẽ được tích lũy lại trong quá trình này. Công ty FORD MOTOR cũng như nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do các lỗi trong quá trình nhận dạng giọng nói.
 • Các hạn chế trong việc phân tích công nghệ, phân tích ngược và tháo rời:Bạn không được phân tích công nghệ, phân tích ngược, hoặc tháo rời cũng như cho phép người khác phân tích công nghệ, phân tích ngược hoặc tháo rời PHẦN MỀM, ngoại trừ và chỉ khi có những hành động được cho phép rõ ràng bởi những đạo luật áp dụng bên cạnh hạn chế này.
 • Các hạn chế trong việc phân phối, sao chép, sửa đổi và phát triển:Bạn không được phân phối, sao chép, tạo ra các sửa đổi hoặc phát triển các ứng dụng trên PHẦN MỀM, ngoại trừ và chỉ khi có những hành động được cho phép bởi những đạo luật áp dụng bên cạnh hạn chế này.
 • THỎA THUẬN đơn lẻ:Tài liệu cho NGƯỜI DÙNG cho THIẾT BỊ và các hệ thống và dịch vụ liên quan có thể chứa nhiều THỎA THUẬN, như là các bản dịch và/hoặc các phiên bản hình ảnh, âm thanh (ví dụ trong tài liệu dành cho NGƯỜI DÙNG và trong phần mềm). Kể cả khi bạn nhận nhiều THỎA THUẬN, bạn chỉ được cấp phép sử dụng cho một (1) bản PHẦN MỀM.
 • Chuyển PHẦN MỀM:Bạn có thể chuyển hoàn toàn quyền của bạn dưới THỎA THUẬN này như là một phần của việc bán hoặc chuyển THIẾT BỊ, với điều kiện bạn không còn giữ các bản sao chép, bạn phải chuyển tất cả PHẦN MỀM (bao gồm tất cả các bộ phận, tài liệu in ấn và hình ảnh, các bản nâng cấp, và nếu có là các giấy tờ xác thực), và người nhận đồng ý với các điều khoản của THỎA THUẬN này. Nếu PHẦN MỀM là một bản nâng cấp, việc chuyển phải bao gồm tất cả các phiên bản trước của PHẦN MỀM.
 • Việc hủy bỏ:Không làm ảnh hưởng tới các quyền khác, Công ty FORD MOTOR hoặc MS có thể hủy bỏ THỎA THUẬN này nếu bạn không tuân theo các điều khoản và điều kiện của THỎA THUẬN này.
 • Quản lý các Nâng cấp an ninh/Quyền kỹ thuật số:Chủ sở hữu nội dung sử dụng công nghệ WMDRM trong THIẾT BỊ của bạn để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, bao gồm nội dung có bản quyền. Nhiều phần trong PHẦN MỀM trên THIẾT BỊ của bạn sử dụng phần mềm WMDRM để truy cập vào nội dung được WMDRM bảo vệ. Nếu phần mềm WMDRM không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể đề nghị Microsoft thu hồi khả năng của PHẦN MỀM để đảm bảo WMDRM hoạt động và chống sao chép nội dung. Hành động này không ảnh hưởng tới các nội dung không được bảo vệ. Khi THIẾT BỊ của bạn tải xuống các giấy phép cho các nội dung được bảo vệ, bạn đã đồng ý rằng Microsoft có thể bao gồm danh sách thu hồi các giấy phép. Chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu bạn nâng cấp PHẦN MỀM trên THIẾT BỊ của bạn để có thể truy cập được vào nội dung của họ. Nếu bạn từ chối nâng cấp, bạn có thể sẽ không thể truy cập được các nội dung có yêu cầu nâng cấp. 
 • Đồng ý sử dụng dữ liệu:Bạn đã đồng ý rằng MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể thu thập và sử dụng các thông tin kỹ thuật thu thập được bằng nhiều cách như là phần của dịch vụ hỗ trợ sản phẩm liên quan tới PHẦN MỀM hoặc các dịch vụ liên quan. MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể sử dụng thông tin này để hoàn thiện sản phẩm của họ hoặc cung cấp các dịch vụ và công nghệ theo yêu cầu của bạn. MS, Microsoft Corporation, Cụng ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể tiết lộ những thông tin này với người khác, nhưng sẽ không ở dạng thông tin cho phép nhận ra bạn.
 • Các thành phần dịch vụ trên nền Internet:PHẦN MỀM có thể chứa các thành phần hoạt động và làm việc sử dụng các dịch vụ trên nền Internet. Bạn đã hiểu và đồng ý rằng MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể tự động kiểm tra phiên bản của PHẦN MỀM và/hoặc các thành phần của nó mà bạn đang sử dụng và có thể cung cấp các nâng cấp hoặc bổ sung cho PHẦN MỀM mà có thể tự động tải về THIẾT BỊ của bạn.
 • Phần mềm/Dịch vụ kèm theo:PHẦN MỀM có thể cho phép Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ cung cấp hoặc cho phép PHẦN MỀM nâng cấp, bổ sung, các thành phần kèm theo, hoặc các thành phần dịch vụ trên nền Internet của PHẦN MỀM sau ngày bạn nhận được bản sao chép đầu tiên của PHẦN MỀM ("Supplemental Components").Nếu Công ty FORD MOTOR hoặc nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba cung cấp hoặc cho phép bạn sử dụng Các thành phần bổ sung (Supplemental Components) và không có thêm điều khoản THỎA THUẬN nào đi kèm với Các thành phần bổ sung, thì các điều kiện EULA này sẽ được áp dụng. Nếu MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có Supplemental Components, và không có các điều khoảng EULA nào khác được đưa ra, thì các điều khoản EULA này sẽ được áp dụng, trừ khi MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh của họ đưa ra các Supplemental Component mà sẽ được cấp bản quyền của Supplemental Component. FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có quyền dừng bất cứ dịch vụ dựa trên nền Internet nào của bạn mà không phải chịu trách nhiệm qua việc sử dụng phần mềm này.
 • Đường dẫn tới địa chỉ của bên thứ ba:Phần mềm của MS có thể cung cấp cho bạn khả năng liên kết tới địa chỉ của bên thứ ba thông qua PHẦN MỀM này. Địa chỉ của bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ. Cả MS và Microsoft Corporation hoặc các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ đều không phải chịu trách nhiệm cho (i) các nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ đường dẫn trong địa chỉ của bên thứ ba, hay bất cứ sự thay đổi hoặc cập nhật của địa chỉ bên thứ ba, hoặc (ii) mẫu trang web hay dạng truyền nhận nào tại địa chỉ bên thứ ba. Nếu PHẦN MỀM này cung cấp các đường dẫn tới địa chỉ của một bên thứ ba, các đường dẫn đó chỉ là kèm theo, và không bao hàm bất cứ yêu cầu xác nhận nào của bên thứ ba bởi MS và Microsoft Corporation hoặc các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ.
 • Nghĩa vụ trách nhiệm lỗi xe:Bạn nhận thức trách nhiệm của mình trong việc điều khiển xe và giữ chú ý quan sát trên đường. Bạn sẽ đọc và tuân theo các hướng dẫn vận hành của thiết bị này để đảm bảo an toàn và hạn chế bất cứ rủi ro nào khi sử dụng THIẾT BỊ.
 • NÂNG CẤP VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU:Nếu phần mềm được Công ty FORD MOTOR cung cấp riêng rẽ với THIẾT BỊ ví dụ như bộ nhớ ROM, đĩa CD ROM hoặc tải trên web hoặc tương tự, và được dán nhãn "Chỉ dùng cho mục đích nâng cấp" hoặc "Chỉ dùng cho mục đích khôi phục", bạn có thể cài đặt một (1) bản copy của PHẦN MỀM đó vào THIẾT BỊ như là sự thay thế cho PHẦN MỀM hiện tại, và sử dụng nó theo các điều khoản EULA, bao gồm bất cứ điều khoản EULA nào được thêm vào trong quá trình nâng cấp PHẦN MỀM.
 • QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:Tất cả các mục và quyền sở hữu trí tuệ trong PHẦN MỀM (bao gồm và không giới hạn các hình vẽ, ảnh chụp, hành động, phim, âm thanh, nhạc, chữ và "chương trình" tích hợp trong PHẦN MỀM), các tài liệu in ấn kèm theo, và các bản sao lưu của PHẦN MỀM, thuộc sở hữu của MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR hoặc chi nhánh và nhà cung cấp của họ. PHẦN MỀM bản quyền, không bán Bạn không được sao chép bất cứ thành phần nào đi kèm PHẦN MỀM. Tất cả các mục và quyền sở hữu trí tuệ trong và thuộc về nội dung có thể được truy cập bằng cách sử dụng PHẦN MỀM là tài sản của chủ sở hữu nội dung tương ứng và có thể được bảo vệ bởi các luật và quy tắc ứng xử sở hữu trí tuệ. Điều khoản EULA không cho bạn quyền sử dụng các thành phần này. Tất cả các quyền không được nhắc tới trong EULA được dành cho MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và nhà cung cấp của họ. Việc sử dụng bất cứ dịch vụ trực tuyến nào có thể truy cập thông qua việc sử dụng PHẦN MỀM có thể bị quản lý bởi các quy định ràng buộc ứng với mỗi dịch vụ. Nếu PHẦN MỀM có chứa các tài liệu được cung cấp chỉ ở dạng số, bạn có thể sao chép một bản của tài liệu số đó.
 • HẠN CHẾ XUẤT KHẨU:Bạn hiểu rằng phần mềm này chịu quản lý của luật xuất khẩu của Mỹ và Cộng đồng chung Châu Âu. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật Quốc tế và nước sở tại áp dụng cho PHẦN MỀM này, bao gồm cả Hoa kỳ. Luật quản lý xuất khẩu, cũng như người dùng, người dùng và các hạn chế được ban hành bởi chính phủ Hoa Kỳ và các nước khác. Để biết thêm thông tin, truy cập http://www.microsoft.com/exporting/.
 • TÊN THƯƠNG MẠI:Quy định EULA này không cho phép bạn có quyền sở hữu bất cứ tên thương mại hoặc sản phẩm của MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và nhà cung cấp của họ.
 • HỖ TRỢ SẢN PHẨM:Việc hỗ trợ sản phẩm cho PHẦN MỀM này không được MS, tập đoàn mẹ Microsorft Corporation, chi nhánh hoặc công ty con khác cung cấp. Để yêu cầu hỗ trợ sản phẩm, vui lòng làm theo hướng dẫn của Công ty FORD MOTOR có trong tài liệu của THIẾT BỊ. Nếu bạn có thắc mắc gì về điều khoản EULA này, hoặc cần liên hệ với công ty FORD MOTOR vì các lý do nào khác, vui lòng liên hệ theo địa chỉ được ghi trong tài liệu kèm theo THIẾT BỊ.
 • Từ chối trách nhiệm với một số hư hỏng:TRỪ KHI BỊ PHÁP LUẬT CẤM, CÔNG TY FORD MOTOR, BẤT CỨ BÊN CUNG CẤP PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ THỨ BA NÀO, MS, MICROSOFT CORPORATION VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA HỌ SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT CỨ HƯ HỎNG GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HAY BẤT NGỜ XẢY RA TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM. GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI VIỆC SỬA CHỮA THẤT BẠI HOẶC THUỘC VỀ BẢN CHẤT. MS, MICROSOFT CORPORATION VÀ/HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA HỌ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC VỤ VIỆC XẢY RA NGOÀI HOA KỲ. HAI TRĂM NĂM MƯƠI ĐÔ LA (U.S. $250.00).
 • KHÔNG CÓ SỰ BẢO HÀNH NÀO KHÁC NGOÀI CÁI ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CHIẾC XE MỚI CỦA BẠN.

Thông báo cho người dùng
Microsoft® Windows® Mobile cho thông tin an toàn quan trọng trên xe hơi
Hệ thống Ford SYNC™ gồm phần mềm có bản quyền thuộc về nhà sản xuất là công ty FORD MOTOR và các chi nhánh của Microsoft Corporation theo thỏa thuận sở hữu bản quyền. Bất kỳ hành động tháo rời, sản xuất lại, tái tạo công nghệ hoặc sử dụng trái phép phần mềm thuộc hệ thống này liên quan tới thỏa thuận bản quyền đều bị nghiêm cấm và bạn có thể bị kiện.
Đọc và tuân theo các hướng dẫn sau:Trước khi sử dụng hệ thống trên nền Windows cho ô tô, cần phải đọc và tuân theo các hướng dẫn và thông tin an toàn được cung cấp theo Hướng dẫn sử dụng ("User's Guide"). Không tuân theo các chú ý sau đây trong Hướng dẫn sử dụng có thể dẫn tới tai nạn hoặc các hậu quả nghiêm trọng khác.
Để Hướng dẫn sử dụng trên xe:Khi giữ Hướng dẫn sử dụng trên xe, tài liệu này sẽ là tài liệu tham khảo cho bạn và những người sử dụng khác không quen sử dụng hệ thống trên nền Windows trên ô tô. Hãy đảm bảo rằng trước khi sử dụng hệ thống này lần đầu, tất cả mọi người phải được tiếp xúc với Hướng dẫn sử dụng và đọc các hướng dẫn và thông tin an toàn trong đó một cách cẩn thận.
CẢNH BÁO
Vận hành bộ phận nhất định của hệ thống khi đang lái xe có thể làm giảm sự tập trung của bạn trên đường và có thể gây tai nạn hoặc hậu quả nghiêm trọng khác. Không thay đổi thiết lập hệ thống hoặc nhập dữ liệu không dùng lời nói (dùng tay) khi đang lái xe. Dừng xe vào lề đường an toàn cho phép trước khi thực hiện các thao tác trên. Điều này rất quan trọng vì khi đang thiết lập hoặc thay đổi một số chức năng sẽ khiến bạn sao nhãng và rời tay khỏi vô lăng.
Vận hành chung
Điều khiển lệnh bằng giọng nói:Các chức năng trong hệ thống trên nền Windows cho ô tô có thể được thực hiện bằng giọng nói. Sử dụng lệnh điều khiển giọng nói khi lái xe cho phép bạn vận hành hệ thống mà không phải bỏ tay ra khỏi vô lăng.
Xem màn hình trong thời gian dài: Không được truy cập các chức năng cần xem màn hình lâu khi bạn đang lái xe. Đỗ xe an toàn và đúng cách trước khi truy cập chức năng của hệ thống yêu cầu cần chú ý trong thời gian dài. Kể cả khi một lần lướt qua màn hình cũng có thể nguy hiểm nếu sự chú ý của bạn bị thu hút khỏi việc chú ý lái xe ở những lúc quan trọng.
Thiết lập âm lượng:Không được tăng âm lượng quá mức. Giữ âm lượng ở mức bạn vẫn có thể nghe thấy âm thanh giao thông bên ngoài và các tín hiệu khẩn cấp trong khi lái xe. Lái xe trong khi không thể nghe thấy những âm thanh này có thể gây ra tai nạn.lái xe ở những lúc quan trọng.
Cách sử dụng Chức năng nhận dạng giọng nói:Phần mềm nhận dạng giọng nói là một quá trình tích lũy thống kê liên quan tới các lỗi. Trách nhiệm của bạn là kiểm soát chức năng nhận dạng giọng nói bên trong hệ thống và chỉ ra các lỗi.