Ford Vietnam Limited

Điều khoản bảo mật

Tất cả nội dung, hình ảnh, file âm thanh, file hoạt hình, tài liệu video và các tài liệu khác trong trang web SYNC™ thuộc về Công ty Ford Motor ("Ford") được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Ford, không ai có thể sử dụng dữ liệu này cho mục đích thương mại hoặc thông tin liên lạc cá nhân.

Điều khoản bảo mật

Tất cả nội dung, hình ảnh, file âm thanh, file hoạt hình, tài liệu video và các tài liệu khác trong trang web SYNC™ thuộc về Công ty Ford Motor ("Ford") được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Ford, không ai có thể sử dụng dữ liệu này cho mục đích thương mại hoặc thông tin liên lạc cá nhân.