Hướng dẫn kết nối điện thoại của bạn với SYNC™ 3 | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNC™ 3

Hướng dẫn kết nối điện thoại của bạn với SYNC™ 3


Trước khi bạn bắt đầu:

Hãy chắc rằng điện thoại của bạn tương thích với SYNC™ 3.

• Dừng xe ở chế độ Park và nổ máy, không để ở chế độ Accessory.

SYNC™ 3

Hướng dẫn kết nối điện thoại của bạn với SYNC™ 3


Trước khi bạn bắt đầu:

Hãy chắc rằng điện thoại của bạn tương thích với SYNC™ 3.

• Dừng xe ở chế độ Park và nổ máy, không để ở chế độ Accessory.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top