Gửi phản hồi bằng mẫu tin có sẵn | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Gửi phản hồi bằng mẫu tin có sẵn


Dùng khẩu lệnh để trả lời tin nhắn đến với 15 mẫu tin có sẵn.

Lưu ý:
• Điện thoại của bạn phải tương thích và kết nối với SYNCTM

SYNCTM 2

Gửi phản hồi bằng mẫu tin có sẵn


Dùng khẩu lệnh để trả lời tin nhắn đến với 15 mẫu tin có sẵn.

Lưu ý:
• Điện thoại của bạn phải tương thích và kết nối với SYNCTM

Sending Reply
  1. Nếu bạn muốn phản hồi, Nhấn nút Voice và nói "Reply to text message." (Trả lời tin nhắn)
  2. Sử dụng nút mũi tên để xem danh sách mẫu tin nhắn có sẵn trên màn hình cảm ứng hoặc LCD (nếu có)
  3. SYNCTM sẽ yêu cầu bạn xác nhận. Hãy nói "Yes" (Có), "No" (Không) hoặc "Cancel" (Hủy).
  1. Nếu bạn muốn phản hồi, Nhấn nút Voice và nói "Reply to text message." (Trả lời tin nhắn)
  2. Sử dụng nút mũi tên để xem danh sách mẫu tin nhắn có sẵn trên màn hình cảm ứng hoặc LCD (nếu có)
  3. SYNCTM sẽ yêu cầu bạn xác nhận. Hãy nói "Yes" (Có), "No" (Không) hoặc "Cancel" (Hủy).

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top