Thực hiện cuộc gọi | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Thực hiện cuộc gọi

SYNCTM 2

Thực hiện cuộc gọi

making a phone call-1

Ngay khi điện thoại đã được ghép cặp của bạn kết nối với SYNC™ và hệ thống đã tải xong danh bạ điện thoại, bạn có thể sử dụng những khẩu lệnh đơn giản để gọi cho bất kỳ ai trong danh bạ của bạn theo tên hoặc số điện thoại.

1. Nhấn nút Voice trên vô lăng

2. Nói “Phone”. SYNC™ sẽ yêu cầu bạn ra lệnh. Hãy nói:

- “Call <tên của một người có trong danh bạ của bạn>

 Nếu người đó có nhiều hơn 1 số điện thoại, hãy nói:

 - “Call <tên và chỗ mà số điện thoại được lưu>

3. SYNCTM có thể sẽ yêu cầu bạn xác nhận trước khi thực hiện cuộc gọi.

4. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn nút có biểu tượng gác điện thoại trên vô lăng.

Ngay khi điện thoại đã được ghép cặp của bạn kết nối với SYNC™ và hệ thống đã tải xong danh bạ điện thoại, bạn có thể sử dụng những khẩu lệnh đơn giản để gọi cho bất kỳ ai trong danh bạ của bạn theo tên hoặc số điện thoại.

1. Nhấn nút Voice trên vô lăng

2. Nói “Phone”. SYNC™ sẽ yêu cầu bạn ra lệnh. Hãy nói:

- “Call <tên của một người có trong danh bạ của bạn>

Nếu người đó có nhiều hơn 1 số điện thoại, hãy nói:

- “Call <tên và chỗ mà số điện thoại được lưu>

3. SYNCTM có thể sẽ yêu cầu bạn xác nhận trước khi thực hiện cuộc gọi.

4. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn nút có biểu tượng gác điện thoại trên vô lăng.

Making a phone call-2

Nếu bạn muốn thực hiện cuộc gọi không có trong danh bạ, bạn có thể bấm số trực tiếp.

1. Nhấn nút Voice trên vô lăng

2. Nói “Phone”. SYNC™ sẽ yêu cầu bạn ra lệnh.

3. Nói “Dial.” SYNC™ sẽ yêu cầu đọc số điện thoại.

 4. Nói “<số điện thoại bằng tiếng Anh>”

 Khi bạn đọc số điện thoại, đọc từng số một. SYNC™ sẽ nhắc lại số đó.

5. Nói “Dial”

6. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn nút gác điện thoại trên vô lăng.

Nếu bạn muốn thực hiện cuộc gọi không có trong danh bạ, bạn có thể bấm số trực tiếp.

1. Nhấn nút Voice trên vô lăng

2. Nói “Phone”. SYNC™ sẽ yêu cầu bạn ra lệnh.

3. Nói “Dial.” SYNC™ sẽ yêu cầu đọc số điện thoại.

 4. Nói “<số điện thoại bằng tiếng Anh>”

 Khi bạn đọc số điện thoại, đọc từng số một. SYNC™ sẽ nhắc lại số đó.

5. Nói “Dial”

6. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn nút gác điện thoại trên vô lăng.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top