Service Price Calculator

service-price-calculato

Báo giá tạm tính Chi phí dịch vụ 

Dự toán được chi phí làm dịch vụ của bạn mà không cần phải đến Đại lý.
Bạn sẽ nhận được bảng báo giá tạm tính khi làm dịch vụ chi tiết nhờ công cụ Báo giá Dịch vụ.

Báo giá tạm tính Chi phí dịch vụ 

Dự toán được chi phí làm dịch vụ của bạn mà không cần phải đến Đại lý. Bạn sẽ nhận được bảng báo giá tạm tính khi làm dịch vụ chi tiết nhờ công cụ Báo giá Dịch vụ.

Báo Giá Tạm tính Chi phí Dịch vụ

Báo Giá Tạm tính Chi phí Dịch vụ

Chọn Dịch vụ
Select Mechanical Part
{{item.category}} {{item.categoryinthai}}
 • {{items.PartName}} {{items.ModelYear}} {{items.PartNameThai}} {{items.ModelYear}}

Vui lòng lựa chọn loại xe và định kỳ bảo dưỡng hoặc phụ tùng cơ khí để tính toán chi phí bảo dưỡng.

Chi phí dịch vụ bảo dưỡng

Dựa trên
{{baseOnThaiValue}}
Dịch vụ dành cho
{{serviceForValue}}
{{chooseVehicle}} / {{EngineValue}} / {{chooseModelYear}}
Tại đại lý
{{dealerValue}}
{{dealerThaiValue}}
Phụ tùng bảo dưỡng định kỳ Đơn vị sử dụng Tổng chi phí
{{item.partName}} {{item.unitsUsed}} {{currency}} {{item.totalrepaircost | number:2}} {{currency}}
{{item.partNameOL}} {{item.unitsUsed}} {{currency}} {{item.totalrepaircost | number:2}} {{currency}}
{{item.PartName}} {{item.PartNameThai}} 1.00 {{currency}} {{item.PartCost | number:2}} {{currency}}
Phụ tùng bảo dưỡng định kỳ Brand Đơn vị sử dụng Tổng chi phí
{{item.partName}}
{{item.unitsUsed}} {{currency}} {{item.totalrepaircost | number:2}} {{currency}}
{{item.partNameOL}} {{item.unitsUsed}} {{item.totalrepaircost | number}}
{{item.PartName}} {{item.PartNameThai}} 1.001 {{currency}} {{item.PartCost | number:2}} {{currency}}
Chi phí bảo dưỡng định kỳ(1)
 • Tổng chi phí phụ tùng và dung dịch
  {{currency}} {{totalPartSandFluValue | number:2}} {{currency}}
 • Tổng số công lao động (giờ)**
  {{totallyLabour | number:2}}
 • Tổng chi phí lao động (giờ) **
  Tổng chi phí lao động (giờ)({{currency}} {{labourCost}} {{currency}} per hour)
  Tổng chi phí lao động (giờ)({{labourCost}} {{currency}}/{{hoursThaiLanguage}}.)
  Tổng chi phí lao động (giờ)({{labourCost}} {{currency}}/{{hoursVNMLanguage}}.)
  Tổng chi phí lao động (giờ)({{currency}} {{labourCost}} {{currency}} per hour)
  {{labourExpense}}
 • Tổng số tiền công và phụ tùng (không bao gồm VAT)
  {{currency}} {{totallyLabourAndParts | number:2}} {{currency}}
 • Tổng số tiền công và phụ tùng (bao gồm VAT)
  {{currency}} {{totalPartSandValueExcluding}} {{currency}}
OIL PARTS Unit Used Total Cost
{{item.PartName}} {{item.PartNameThai}} {{item.Quantity | number:2}} {{currency}} {{item.TotalCost | number:2}} {{currency}}
IOLM Parts Cost
 • Total Parts and Fluid Expense
  {{currency}} {{iolmTotalPart | number:2}} {{currency}}
 • Total Labour**
  {{iolmLabourHours | number:2 }}
 • Total Labour Expense({{currency}} {{labourCost | number:2}} {{currency}} per hour.)
  Total Labour Expense({{labourCost}} {{currency}}/{{hoursThaiLanguage}}.)
  {{iolmLabourExpense}}
 • Total Labour And Parts Excluding Tax
  {{currency}} {{iolmTotalPartResult | number:2}} {{currency}}
 • Total Labour And Parts Including Tax
  {{currency}} {{iolmTotalPartIncludingTemp | number:2}} {{currency}}
Mechanical Parts You Selected Đơn vị sử dụng Tổng chi phí
 • {{item.category}}
  {{items.FinalPartName}} 1 {{currency}} {{items.PartCost | number:2}} {{currency}}
Mechanical Cost
 • Total Parts and Fluid Expense
  {{currency}} {{mechanicalTotalPart | number:2}} {{currency}}
 • Total Labour**
  {{mechanicalLabourHours | number:2 }}
 • Total Labour Expense({{currency}} {{labourCost | number:2}} {{currency}} per hour.)
  Total Labour Expense({{labourCost}} {{currency}}/{{hoursThaiLanguage}}.)
  {{currency}} {{mechanicalLabourExpense | number:2}} {{currency}}
 • Total Labour And Parts Including tax
  {{currency}} {{mechanicalTotalPartResult | number:2}} {{currency}}
 • Total Labour And Parts excluding tax
  {{currency}} {{mechanicalTotalPartIncludingTemp | number:2}} {{currency}}
Tổng cộng (không bao gồm VAT)
{{currency}} {{grandTotalExcludeVat | number:2 }} {{currency}}
Tổng cộng (bao gồm VAT)
{{currency}} {{ grandTotalIncludeVat| number:2 }} {{currency}}

Nhấn vào đây để biết Lịch Bảo dưỡng định kỳ chi tiết

Nhấn vào đây để biết Lịch Bảo dưỡng định kỳ chi tiết