Legal Notice | Ford Vietnam

Ford Vietnam Legal

 

Phần 1- Các Điều khoản và Điều kiện chung

1. Quy định chung

Ứng dụng này ("Ứng dụng") thuộc sở hữu của Công ty Motor Ford, 1 American Road, Dearborn, Michigan 48.126 United States of America (được gọi là "Ford") và các nội dung trên Ứng dụng thuộc sở hữu của Ford hoặc các Công ty con, Chi nhánh của Ford và bên thứ ba được Ford cho phép đăng tải các nội dung trên Ứng dụng, tuy nhiên Ford không chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những nội dung do bên thứ ba đăng tải. Xin vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện, cùng với các điều khoản bổ sung mà bạn đã thỏa thuận để sử dụng các chức năng riêng biệt của Ứng dụng, cấu thành toàn bộ văn bản thỏa thuận sử dụng Ứng dụng và có hiệu lực ràng buộc về mặt pháp lý đối với việc bạn sử dụng Ứng dụng này. Không phụ thuộc vào mức độ sử dụng, các Điều khoản và Điều kiện ràng buộc mọi nghĩa vụ đối với tất cả những người sử dụng Ứng dụng này, Nhân viên có Hợp đồng với Ford, Đại lý và nhà cung cấp có thể lựa chọn sử dụng Ứng dụng này mà không ảnh hưởng đến quan hệ lao động với Ford. Thời gian dành cho việc sử dụng Ứng dụng ngoài giờ làm việc sẽ không được trả thù lao. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng trao đổi với người quản lý của bạn trước khi tải xuống hoặc đăng ký Ứng dụng này.

Để sử dụng Ứng dụng bạn phải đồng ý với các điều khoản pháp lý, được ghi nhận trong tài liệu này, bao gồm Phần 1- Điều khoản và Điều kiện chung, Phần 2 - Ứng dụng Người dùng của Ford về Bảo mật thông tin và Phần 3 – Điều khoản và Điều kiện riêng của quốc gia (nếu có). Các Phần 1, Phần 2 và Phần 3 kết hợp thành các "Điều khoản và Điều kiện." Các Điều khoản và Điều kiện chung tại Phần 1 và Chính sách về Bảo mật thông tin tại Phần 2 có hiệu lực áp dụng cho Ứng dụng trừ khi được sửa đổi cụ thể tại Điều khoản và Điều kiện riêng của mỗi quốc gia được quy định tại Phần 3. Trong trường hợp các Điều khoản và Điều kiện chung và Chính sách về Bảo mật thông tin có mâu thuẫn với các Điều khoản riêng của mỗi quốc gia thì Điều khoản riêng của quốc gia được áp dụng tại quốc gia đó. Bằng việc sử dụng Ứng dụng này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện và bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 18 tuổi, hoặc là trẻ vị thành niên có khả năng tự lập, hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, và rằng bạn hoàn toàn có khả năng và quyền hạn để tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện, nghĩa vụ, đại diện và bảo đảm được đề cập trong các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ và thực hiện theo các Điều khoản và Điều kiện. Bạn thừa nhận các Điều khoản và Điều kiện là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Ford. Bạn xác nhận bên cung cấp dịch vụ lưu trữ Ứng dụng của bạn không phải là một bên của thỏa thuận này, nhưng đồng ý rằng nhà cung cấp dịch vụ thứ ba và các Công ty con của bên thứ ba được nhắc đến trong Điều khoản và Điều kiện của thỏa thuận này, cho phép nhà cung cấp thứ ba của bạn và các Công ty con của họ quyền (và sẽ được xem là chấp nhận quyền) thi hành các Điều khoản và Điều kiện đối với bạn như là người dùng Ứng dụng. Bằng việc sử dụng Ứng dụng này, bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng này cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào hoặc trái với các Điều khoản và Điều kiện.

Ford và các công ty con bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện tại từng thời điểm mà không cần thông báo cho bạn. Nếu bạn phản đối bất kỳ sự thay đổi nào như vậy, giải pháp duy nhất mà bạn có thể lựa chọn là dừng sử dụng Ứng dụng này. Tiếp tục sử dụng Ứng dụng này sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào có nghĩa bạn đã đồng ý với những thay đổi và thoả thuận, theo đó bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện mới. Ford có thể chấm dứt tất cả hoặc một phần của Ứng dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và không bắt buộc phải lưu giữ hoặc trả lại bất kỳ bài viết hoặc bình luận nào của bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ mục nào của các Điều khoản và Điều kiện xin vui lòng không sử dụng Ứng dụng.

2. Lệ phí

Bạn chịu trách nhiệm trả mọi khoản phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng này. Nhà mạng đi động của bạn có thể tính phí truy cập dữ liệu hoặc lệ phí tải dữ liệu khi bạn sử dụng dịch vụ của họ liên quan đến việc truyền dữ liệu. Liên lạc với nhà mạng của bạn để biết thêm thông tin về tốc độ dữ liệu và lệ phí.

3. Yêu cầu / Cập nhật/ Thay đổi/ Hủy bỏ hệ thống

Sử dụng Ứng dụng này đòi hỏi phải có một điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay tương thích với Ứng dụng, truy cập internet (lệ phí có thể được áp dụng), và một số phần mềm (phí có thể áp dụng), và có thể được cập nhật hoặc nâng cấp theo thời gian. Vì sử dụng Ứng dụng liên quan đến phần cứng, phần mềm và truy cập internet, việc sử dụng Ứng dụng có thể bị ảnh hưởng bởi công suất của các cấu phần này. Nên truy cập Internet tốc độ cao để hỗ trợ cho Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng các yêu cầu của hệ thống có thể được thay đổi tại từng thời điểm. Ứng dụng này không phải là một phần của bất kỳ sản phẩm nào khác được chào bán, hoặc cho thuê (nếu có).

Các phiên bản của phần mềm Ứng dụng có thể được nâng cấp tại từng thời điểm để hỗ trợ thêm cho các chức năng và dịch vụ mới, cải tiến, nâng cao và phát triển thêm Ứng dụng thực hiện dưới dạng điều chỉnh, nâng cấp chức năng, phần mềm mới và tạo ra các phiên bản hoàn toàn mới. Nếu bạn đã cho phép cập nhật tự động, bạn đồng ý nhận thông tin cập nhật như một phần của việc bạn sử dụng Ứng dụng này. Bạn chấp nhận rằng nhà cung cấp Ứng dụng của bạn không có nghĩa vụ gì để cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ đối với Ứng dụng này.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ford có quyền, tùy theo quyết định của mình, thay đổi, cải thiện, sửa đổi, đình chỉ, hoặc vĩnh viễn hủy bỏ các hoạt động của Ứng dụng này hoặc một phần trong đó vào bất cứ lúc nào mà không cần có bất kỳ thông báo nào cho bạn. Việc bạn sử dụng Ứng dụng này sau khi có bất kỳ thay đổi nào sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó. Ứng dụng có thể không có sẵn trong thời gian bảo dưỡng và các điều chỉnh khác.

4. Kiểm soát Người dùng và gỡ bỏ

Nhiều phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để gỡ bỏ tùy thuộc vào thiết bị của bạn. Để gỡ bỏ cài đặt Ứng dụng này, xin vui lòng sử dụng hướng dẫn sử dụng Ứng dụng được cung cấp cùng với điện thoại của bạn hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.

5. Ứng dụng tại Hoa Kỳ và giá cả

Ứng dụng này được sở hữu bởi Công ty Motor Ford, 1 America Road, Dearborn Michigan, 48.126, Hoa Kỳ ("U.S."). Bạn đồng ý rằng tất cả các thông báo, văn bản pháp luật, thủ tục tố tụng,… sẽ được ưu tiên thực hiện bằng tiếng Anh. Vật liệu và thông tin được cung cấp trên hoặc thông qua Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, như giá cả, tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ, có thể không phù hợp hoặc không có sẵn bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn chọn truy cập Ứng dụng từ bên ngoài Hoa Kỳ, đó là lựa chọn riêng của bạn và bạn có trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả luật trong nước và nước ngoài, các hạn chế và quy định của chính phủ liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng. Hơn nữa, do Ford có trụ sở tại Hoa Kỳ, bạn bảo đảm rằng (i) bạn không ở một quốc gia bị thực hiện lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ, hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là một quốc gia "hỗ trợ khủng bố" và (ii) bạn không ở bất kỳ đất nước nào nằm trong danh sách cấm vận hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ.

Các xe được mô phỏng trong Ứng dụng này, không được coi là đề nghị mua hoặc chào bán các loại xe của Ford hoặc để cung cấp tài chính hoặc cho thuê. Bất kỳ giá cả, thông số kỹ thuật sản phẩm và tất cả các thông tin khác được hiển thị trên Ứng dụng này dành cho mục đích thông tin, có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào, có thể thay đổi tùy theo từng vùng, và có thể không phải là phiên bản hoàn toàn mới hoặc không chính xác. Hầu hết giá cả được đề cập đến là giá gốc của nhà sản xuất ("giá gốc") đôi khi được gọi là "Base MSRP"), trong đó, trừ khi có chỉ định khác, không bao gồm phí vận chuyển và lưu kho, bất kỳ loại thuế, phí nào áp dụng, chẳng hạn như quyền sở hữu và đăng ký, hoặc phí môi trường, phí, lệ phí cho đặc thù ngành cụ thể nào, bất kỳ giảm giá nào cho người tiêu dùng được áp dụng hoặc khuyến khích, và các chi phí của bất kỳ đại lý tùy chọn nào. Thiết bị tùy chọn không được bao gồm trừ khi có chỉ định cụ thể. Bất kỳ tính toán nào về giá, thuế, ưu đãi, cho thuê, điều khoản về tài chính chỉ để bạn tham khảo, và có thể không hoàn toàn chính xác. Mỗi Đại lý có quyền đưa ra mức giá giao dịch thực tế. Liên hệ đại lý mà bạn chọn để biết giá thực tế của bất kỳ xe nào và biết được bất kỳ điều khoản và điều kiện nào có thể được áp dụng.

6. Phương tiện minh họa

Bất kỳ phương tiện được hiển thị trên Ứng dụng này chỉ được sử dụng với mục đích minh họa. Phương tiện đi lại hiển thị thường là một mẫu xe trong các mẫu xe của năm. Các mẫu xe thực tế được cung cấp trong thị trường của bạn có thể khác. Thông tin chi tiết của một chiếc xe được lựa chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào các tính năng mà bạn lựa chọn. Các mẫu xe có sẵn có thể ít hơn và phương tiện mẫu có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường. Ford có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết về đặc điểm kỹ thuật, giá cả, thành phần, màu sắc, và sản phẩm sẵn có mà không cần thông báo trước.

7. Thông tin của bên thứ ba

Ứng dụng này có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Ford, bao gồm liên kết đến website của các đại lý Ford (“Trang web của Bên thứ ba”). Ford không kiểm soát, và tùy mức độ mà luật pháp cho phép, không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật, hoặc hoạt động của bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào. Ngoài ra, Ford sẽ không kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào. Bằng cách nhấp vào các liên kết, bạn miễn trừ cho Ford mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào, hoặc từ các nội dung của bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào. Khi sử dụng một Trang web của Bên thứ ba, bạn lưu ý rời khỏi Ứng dụng của Ford và đọc các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách về Bảo mật thông tin của mỗi Trang web của Bên thứ ba mà bạn truy cập.

8. Cấp phép có giới hạn

Trừ khi và chỉ trong phạm vi được quy định khác, Ứng dụng (bao gồm các phiên bản quá khứ, hiện tại và tương lai) và tất cả các nội dung được đưa vào, hoặc một phần của các Ứng dụng ("Tài Liệu`") được Ford, Công ty con hoặc Chi nhánh của Ford sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép. Nội dung của Ứng dụng và Tài liệu, bao gồm cả việc lựa chọn, phối hợp và sắp xếp Ứng dụng và Tài liệu, được bảo hộ bản quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa, bằng sáng chế, bí quyết thương mại hoặc quyền sở hữu khác, luật pháp và các quy định của hiệp định cho dù có hay không có một thông báo về bản quyền hoặc có dấu hiệu về quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật về bản quyền trên toàn thế giới khi sử dụng Ứng dụng và Tài liệu này và đồng ý ngăn chặn mọi sự sao chép trái phép các Tài liệu.

Với điều kiện bạn phải luôn tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này, Ford cho phép bạn quyền truy cập, xem, sử dụng, mở và nghe Ứng dụng và Tài liệu không độc quyền, không chuyển giao và có giới hạn cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Ford cho bạn quyền tải Ứng dụng và Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Tất cả các quyền lợi, quyền và lợi ích của Ứng dụng và Tài liệu không được cấp cho bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này được bảo lưu cho Ford, các Công ty con và Chi nhánh của Ford và/hoặc bên cấp quyền cho Ford. Bạn đồng ý không tranh chấp với Ford về quyền sở hữu hoặc giá trị của các quyền trong các Tài liệu trên Ứng dụng này.

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực kể từ ngày bạn cài đặt Ứng dụng này cho đến khi bạn chấm dứt (khi bạn gỡ bỏ cài đặt Ứng dụng này) hoặc Ford chấm dứt. Ford có thể đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ và tất cả các quyền và quyền hạn của bạn vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào, quyền lợi của bạn theo Mục này sẽ ngay lập tức chấm dứt và Ford có thể chấm dứt quyền truy cập vào Ứng dụng mà không cần thông báo và không phải hoàn phí (nếu có).

Bất kỳ quyền hoặc thẩm quyền nào mà bạn được Ford cho phép đều phải tuân thủ các nghĩa vụ và hạn chế sau đây:

 1. bạn phải giữ lại tất cả các bản sao của các Tài liệu tải về, tất cả bản quyền và thông báo về quyền sở hữu của các Tài liệu;
 2. bạn không được sao chép, in lại, sửa đổi, phân phối, dịch thuật, chuyển tải, xuất bản, cấp phép lại, chuyển nhượng, chuyển giao, bán, cho thuê hoặc phân phối các tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào khác hoặc sao chép hoặc công khai, trình bày, thực hiện hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào khác;
 3. Bạn không thể hoặc không được cho phép bên thứ ba, khai thác thương mại Ứng dụng, Tài liệu cũng như dữ liệu cơ bản, bao gồm nhưng không giới hạn, tạo ra phiên bản của Tài liệu, sử dụng bất kỳ dữ liệu khai thác, tự động hoặc những dự liệu tương tự được thu thập và sử dụng công cụ trên Tài liệu, tạo ra cơ sở dữ liệu, tải một cách hệ thống, lưu trữ bất kỳ hoặc tất cả các Tài liệu từ Ứng dụng hoặc các trang web, liên kết hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào của các Tài liệu, thay đổi cấu trúc, điều chỉnh nguồn, hoặc cố gắng thay đổi cấu trúc hoặc điều chỉnh bất kỳ mã hoặc cấu trúc nguồn của tất cả hoặc bất kỳ phần nào Tài liệu hoặc Ứng dụng bằng việc sử dụng kỹ thuật đảo ngược, tháo gỡ, dịch ngược hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.
 4. Bạn không được phép chuyển Tài liệu cho bất kỳ người nào khác trừ khi Tài liệu đó được sử dụng cho cá nhân, không có mục đích thương mại và bạn đã thông báo cho họ, và họ đã chấp thuận, các nghĩa vụ phát sinh theo các Điều khoản và Điều kiện này;
 5. Bạn không được phép sử dụng Ứng dụng hoặc Tài liệu với nội dung khác hoặc dưới hình thức bất hợp pháp, đe dọa, lăng mạ, quấy rối, phỉ báng, bôi nhọ, lừa đảo, gian lận, xâm hại quyền riêng tư của người khác, có hại, hoặc chứa các mô tả hoặc đồ họa rõ ràng quấy rối, làm suy giảm, hoặc đe dọa một cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên cơ sở tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác, hoặc khuyết tật;
 6. Bạn không được sử dụng Ứng dụng hoặc Tài liệu có nội dung khác hoặc trên danh nghĩa bất kỳ người nào, doanh nghiệp hoặc tổ chức, bao gồm Ford, các Công ty con, Chi nhánh của Ford hoặc các bên thứ ba có liên quan, và công nhân viên và đại lý của họ;
 7. Bạn không được can thiệp, cố gắng can thiệp, phá hoại, hoặc cố gắng để phá hoại các máy chủ hoặc mạng Ford, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào về truy cập hoặc an ninh mạng, chính sách, chỉ thị, thủ tục, hoặc quy định của Ford;
 8. Bạn không được sử dụng Ứng dụng hoặc Tài liệu như là một phương tiện để thực hiện các hành vi làm giảm, ảnh hưởng hoặc tổn hại đến danh tiếng hay thiện chí của Ford, được xác định tùy theo quyết định của Ford; và
 9. Bạn không được sử dụng Ứng dụng hoặc Tài liệu có nội dung khác hoặc liên quan tới nội dung người lớn hoặc lôi kéo các hành vi bất hợp pháp, cờ bạc, hoặc bán thuốc lá hoặc rượu.
 10. Nếu bạn không phải người thanh toán hóa đơn cho điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay đang được sử dụng để truy cập Ứng dụng, giả định sẽ được đặt ra là bạn đã được người thanh toán hóa đơn cho phép sử dụng Ứng dụng và các tính năng của Ứng dụng.

9. Về điều khoản và giới hạn khác

CẢNH BÁO: BẤT KỲ NỖ LỰC NÀO CỦA BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO CỐ Ý LÀM TỔN HẠI ĐẾN ỨNG DỤNG HOẶC TRANG WEB ỨNG DỤNG, LÀM XÁO TRỘN QUY TRÌNH TRÌNH DUYỆT HOẶC TỔN HẠI ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP PHÁP CỦA FORD ĐỀU ĐƯỢC COI NHƯ VI PHẠM LUẬT HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ, VÀ NẾU PHÁT HIỆN RA BẤT KỲ HÀNH VI NÀO FORD CÓ QUYỀN HỢP TÁC VỚI CÁC CƠ QUAN PHÁP LUẬT NHẰM TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Ứng dụng này là nguồn tài sản cho những người quan tâm đến sản phẩm, các dự án và sáng kiến của Công ty Ford Motor, Không phải là nơi để giải quyết vấn đề bảo hành hoặc trả lời các câu hỏi cho khách hàng hoặc giải đáp các quan ngại của khách hàng hay cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho sản phẩm của Công ty Ford Motor. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm của Công ty Ford Motor, vui lòng liên hệ Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng của Ford gọi 1 800-392-3673 tại Hoa Kỳ hoặc 1 800-565-3673 ở Canada trong giờ làm việc.

10. Thông báo về Nhãn hiệu

Tên Ford, và tất cả các nhãn hiệu và logo hiển thị trên Ứng dụng này được sở hữu hoặc sử dụng dưới bản quyền của Ford. Những nhãn hiệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, tên thương hiệu sản phẩm (ví dụ, Ford, Lincoln, Motorcraft), tên model xe (ví dụ, Mustang, Fiesta, Focus), khẩu hiệu (ví dụ, Xây dựng Ford Tough), và các logo và biểu tượng. Việc sử dụng trái phép bất kỳ nhãn hiệu nào hiển thị trên Ứng dụng này đều bị nghiêm cấm.

11. Đại lý được ủy quyền nhận thông báo về Quyền tác giả

Ford sẽ phản hồi các thông báo về việc vi phạm quyền tác giả được quy định tại Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") của Hoa Kỳ. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Ứng dụng này vi phạm quyền tác giả của bạn, xin vui lòng liên hệ với đại lý được chỉ định của Ford để nhận thông báo bằng văn bản như sau:

Đại lý được chỉ định:

Kara Tertzag Lividini

Suite E8029

330 Town Center Dr.

Dearborn, Michigan 48.126

Địa chỉ Email: KTERTZAG@Ford.com

Số điện thoại: 313-323-8559

Fax: 313-323-9006 Trong thông tin liên lạc của bạn, xin vui lòng bao gồm:

 1. Chữ ký thật hoặc chữ ký điện tử của bạn.
 2. Xác định các đối tượng bạn cho rằng đã bị vi phạm, hoặc, nếu có nhiều đối tượng bị xâm phạm, danh sách đại diện của các đối tượng đó.
 3. Xác định các tài liệu mà bạn cho là vi phạm và thông tin hợp lý đủ để cho phép chúng tôi xác định.
 4. Cung cấp thông tin đầy đủ cho phép chúng tôi liên lạc với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, và nếu có thể, một địa chỉ email.
 5. Một tài liệu đủ cơ sở chứng minh việc sử dụng tài liệu này là không được sự cho phép của bạn hoặc của pháp luật.
 6. Một văn bản chứng minh rằng các thông tin mà bạn thông báo là chính xác.

Nếu các thông tin liên lạc được người đại diện cho bạn gửi đến Ford, thì cần có tài liệu thể hiện rằng người đại diện được bạn ủy quyền hợp pháp. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu của điều khoản trên, thông báo DMCA của bạn sẽ không hợp lệ. Vui lòng xem 17 USC§ 512 để biết thêm thông tin liên quan đến các thông báo DMCA và DMCA.

12. Về miễn trách nhiệm và bồi thường

Bằng cách sử dụng Ứng dụng này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, miễn trách nhiệm và không làm tổn hại đến Ford và các Công ty con và Chi nhánh của Ford, các nhà phân phối tương ứng, các đại lý, các hiệp hội đại lý và cơ quan quảng cáo và khuyến mãi, cùng với nhân viên tương ứng, các đại lý, các giám đốc, nhân viên và cổ đông của Ford, khỏi tất cả các nghĩa vụ, khiếu nại, bồi thường thiệt hại và các chi phí (bao gồm cả lệ phí và chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng Ứng dụng này, việc vi phạm hoặc có khả năng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, và các vi phạm và/hoặc khả năng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền tác giả, quyền sở hữu và các quyền khác của bên thứ ba.

Ford bảo lưu quyền được bảo hộ độc quyền và được kiểm soát bất kỳ vấn đề nào mà không cần phải được bạn miễn trách nhiệm, và, trong trường hợp này, bạn sẽ đồng ý hợp tác với luật sư của Ford trong tất cả các vụ kiện này. Bạn xác nhận và đồng ý rằng nhà cung cấp Ứng dụng của bạn không có trách nhiệm hoặc quyền hạn gì trong việc điều tra, khiếu kiện, kiện tụng hoặc yêu cầu bồi thường đối với bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nào.

13. Sự từ bỏ:

Ford có thể bất cứ lúc nào sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện bằng cách cập nhật Ứng dụng này. Bạn sẽ có nghĩa vụ tuân thủ các sửa đổi, và vì vậy, có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này. LƯU Ý RẰNG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CHỈ ÁP DỤNG CHO ỨNG DỤNG NÀY, CÁC TRANG WEB VÀ CÁC ỨNG DỤNG KHÁC CỦA FORD HOẶC CÁC CÔNG TY CON CỦA FORD CÓ THỂ CÓ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC KHI TRUY CẬP VÀ ỨNG DỤNG, BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIÊU KIỆN ÁP DỤNG CHO CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ.

Ứng dụng này và tất cả các thông tin của nó chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin, có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy và các lỗi khác, nhà cung cấp chỉ chịu trách nhiệm cho những gì đã được mô tả trong Ứng dụng, ngoài ra không chịu trách nhiệm gì thêm. Tại các khu vực nhất định, các thông tin được cung cấp có thể đại diện cho một ý kiến hay đánh giá nhất định. Ford, người cung cấp thông tin và các đại lý không bảo đảm, đại diện, hoặc bảo hành cho độ chính xác, sự thường xuyên, hay tính đầy đủ, sự vận hành của Ứng dụng, các thông tin, tài liệu, nội dung, tính sẵn có, và các sản phẩm khác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ford từ chối mọi bảo đảm, diễn đạt hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, khả năng bán được của sản phẩm và sự phù hợp cho mục đích cụ thể. Trong trường hợp Ứng dụng này không đáp ứng được bất kỳ bảo đảm nào, bạn có thể thông báo cho nhà cung cấp Ứng dụng của bạn, họ có thể hoàn lại tiền cho Ứng dụng đến mức tối đa cho phép của pháp luật. Họ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng cửa hàng cung cấp Ứng dụng của bạn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của bạn hoặc một bên thứ ba liên quan đến Ứng dụng hoặc việc sử dụng hoặc sở hữu Ứng dụng của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) khiếu nại về nghĩa vụ sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng không phù hợp với yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành; và (iii) khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc các luật tương tự.

TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA FORD TỪ CHỐI MỌI NGHĨA VỤ BẢO ĐẢM, DIỄN ĐẠT HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ỨNG DỤNG NÀY VÀ VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CỦA BẠN ĐÍNH KÈM. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, FORD, NHÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ ĐẠI LÝ CỦA FORD KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ (i) LỖI HOẶC TÍNH KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG, (ii) TỔN THẤT CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI, (iii) BẤT KỲ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI , TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ MỘT CÁCH TRÁI PHÉP, (iv) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC DỪNG ĐƯỜNG TRUYỀN TỚI HAY TỪ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI, (v)BẤT KỲ LỖI KỸ THUẬT, VIRUS, CHƯƠNG TÌNH ĐỘC HẠI, HAY NHỮNG GÌ MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN TỚI HOẶC QUA ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA, HOẶC (vi) BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG BẤT CỨ NỘI DUNG HAY MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI VỚI HÌNH THỨC PHÁT SINH, LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GỬI QUA THƯ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN HAY CÓ SẴN TRONG ỨNG DỤNG.

TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, FORD KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, BẢO HÀNH HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA TỪ TRANG WEB, ỨNG DỤNG, HOẶC BẤT CỨ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG LIÊN KẾT, HOẶC KẾT HỢP VỚI CÁC BIỂN BÁO HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC, VÀ FORD KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÊN HAY CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO QUẢN LÝ BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA. KHI MUA MỘT SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT KỲ TRUNG GIAN NÀO, BẠN NÊN CẢNH GIÁC VÀ CÓ NHỮNG ĐÁNH GIÁ MỘT CÁCH HỢP LÝ. FORD, NHÀ CUNG CẤP THÔNG TIN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA FORD KHÔNG CUNG CẤP BẤT CỨ DỊCH VỤ PHÁP LÝ, THUẾ, Y TẾ, TƯ VẤN, KẾ TOÁN, ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH HOẶC BẤT CỨ DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP NÀO KHÁC.

Mục này không làm ảnh hưởng hoặc có mục đích làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của khách hàng mà không thể bị loại trừ theo các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Trong phạm vi pháp luật cho phép, bất kỳ trách nhiệm nào của Ford, các nhân viên, Giám đốc, người lao động, các doanh nghiệp có liên quan, các Công ty con, cổ đông, người đại diện, hoặc đại lý, đối với bất kỳ hành vi vi phạm quyền nào đều bị giới hạn trong phạm vi số tiền mà khách hàng phải trả để sử dụng Ứng dụng này.

14. Quy định khác

Các Điều khoản và Điều kiện này kèm theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bạn đồng ý khi sử dụng tính năng cụ thể của Ứng dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận liên quan đến Ứng dụng và các dịch vụ, và thay thế cho tất cả các thỏa thuận trước hoặc cùng thời điểm, bằng hình thức điện tử, lời nói hay bằng văn bản giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Ứng dụng hoặc dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng. Ứng dụng này thuộc sở hữu của Ford, có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Trừ trường hợp và trong phạm vi luật pháp địa phương yêu cầu khác đi, các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với, pháp luật của Nhà nước Michigan, trường hợp có xung đột với các quy định pháp luật của nước sở tại, nguyên tắc lựa chọn pháp luật sẽ được áp dụng. Nếu tòa án quyết định rằng bất kỳ điều nào trong các Điều khoản và Điều kiện này là trái pháp luật hoặc không thể thực thi, thì chính các điều khoản và điều kiện đó sẽ hết hiệu lực, các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn được áp dụng. Việc Ford không thực thi hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc từ bỏ quy định đó. Nếu tòa án có thẩm quyền tìm thấy bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào là không hợp lệ, các bên vẫn đồng ý rằng tòa án nên cố gắng để thi hành ý định của các bên như được thể hiện trong nội dung của điều khoản đó, và các quy định khác trong Điều khoản và điều kiện vẫn có hiệu lực thi hành. Trừ khi pháp luật nước sở tại có quy định khác, tất cả các vụ kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đưa ra tòa án Liên bang hoặc Bang của Wayne County, Michigan. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc khiếu nại gì liên quan đến Ứng dụng này bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách tìm kiếm thông tin liên lạc tại địa phương của bạn qua trang web này https://corporate.ford.com/our-company/country-websites, hoặc liên hệ với chúng tôi tại Hoa Kỳ tại:

Telephone 800-392-3673 800-232-5952 (TDD for the hearing impaired)

Thời gian từ 8:00 am - 5:00 pm EST thứ hai – thứ sáu

Địa chỉ: Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Ford Motor P.O. Box 6248 Dearborn, MI 48126

15. Điều khoản chung cho người dùng

Nếu Ứng dụng đã cho phép bạn cung cấp thông tin cho Ford, (“Thông tin Người dùng”), bạn hiểu và đồng ý rằng Thông tin Người dùng sẽ không được Ford coi là thông tin bí mật trừ trường hợp như được quy định rõ tại văn bản là những thông tin bí mật cá nhân như được mô tả dưới đây. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp Thông tin Người dùng và hậu quả của việc đưa lên Ứng dụng hay công khai Thông tin Người dùng của bạn. Thông tin Người dùng của bạn có thể được hiển thị công khai, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới sẽ có thể nhìn thấy bài đăng của bạn cũng như bất kỳ ý kiến gì mà bạn chia sẻ. Ford không chia sẻ, bán, hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba để họ sử dụng nếu như không có sự lựa chọn của bạn. Bằng cách gửi thư điện tử của bạn, bạn đồng ý rằng Ford và nhà cung cấp dịch vụ thứ ba có thể sử dụng địa chỉ email để liên lạc với bạn về Thông tin Người dùng của bạn hoặc cho các mục đích quản trị khác. Ví dụ về Thông tin Người dùng sẽ không được xem xét (mục loại trừ) là:

(a) thông tin bí mật;

(b) kiểu dáng sản phẩm, ý tưởng thiết kế;

(c) tên sản phẩm, khẩu hiệu, ý tưởng biểu tượng;

(d) quảng cáo hoặc đề xuất tiếp thị (thương mại, các bài hát, v.v.);

(e) Các giải pháp kinh doanh hay các phương thức kinh doanh (tái cơ cấu, mua lại, v.v.); và

(f) những thông tin được cung cấp mà Ford, với toàn quyền quyết định của mình, cho rằng không phù hợp vì bất kỳ lý do gì (ví dụ như những thông tin có chứa những lời nói thô tục, ngôn ngữ khiêu dâm, nhận xét xấu, đe dọa, v.v.).

16. Quyền của Ford đối với Thông tin Người dung

Bằng việc gửi Thông tin Người dùng, cho phép Ford quyền không hủy ngang, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không độc quyền, đã trả phí, có hiệu lực toàn cầu việc (a) sử dụng, sao chép, truyền tải, phân phối, sản xuất lại, chỉnh sửa, tạo ra tác phẩm phái sinh, chuyển giao, kết hợp với những ý tưởng hoặc các tác phẩm khác, xuất bản, dịch, thực hiện công khai, và công khai hiển thị Thông tin Người dùng của bạn (hoặc bất kỳ sửa đổi nào) một phần hoặc toàn bộ dưới bất kỳ dạng hay hình thức nào được biết tại thời điểm hiện tại hay được phát triển trong tương lai, và (b) sử dụng (và cho phép người khác sử dụng) Thông tin Người dùng dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích gì (bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích thương mại) mà Ford cho là thích hợp (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc tích hợp Thông tin Người dùng của bạn hoặc bất kỳ chỉnh sửa nào, một phần hoặc toàn bộ, vào bất kỳ phương tiện, công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Ford bảo lưu quyền được đăng quảng cáo các Thông tin Người dùng và sử dụng các Thông tin Người dùng cho việc quảng cáo và mục đích khuyến mại. Bằng việc chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này bạn công bố là bạn đã hiểu và chấp nhận quyền của Ford được quảng cáo liên quan đến Thông tin Người dùng cho mục đích quảng bá sản phẩm và khuyến mại. Ford có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xem trước Thông tin Người dùng hoặc kiểm soát bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc của trang web mà bạn sử dụng để đăng Thông tin Người dùng. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các Thông tin Người dùng.

17. Tư vấn

Ford không thực hiện chức năng tư vấn. Chúng tôi không có nghĩa vụ giải thích cho bạn về bất kỳ một quyết định nào liên quan đến Thông tin Người dùng của bạn. Điều này áp dụng cho việc đăng bài hoặc bất kỳ ý kiến nào mà bạn đưa ra cũng như bất kỳ thông tin nào mà bạn tiết lộ, bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo cho bạn những thông tin chúng tôi biết hoặc phát hiện ra từ Thông tin Người dùng của bạn.

Phần 2 – Chính sách về Bảo mật thông tin của Ứng dụng Người dùng của Ford

1. Quy định chung

Công ty Ford Motor (“Ford”, “chúng tôi”, “nó”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết Bảo mật thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích chính sách và thực tiễn của Ford về thông tin khách hàng trực tuyến. Bằng tuyên bố này, Ford hướng dẫn cho bạn để có được một mức độ thuận tiện và tự tin về cách thu thập thông tin, sử dụng, bảo vệ thông tin cá nhân và các thông tin khác mà bạn thu thập được hoặc thông tin bạn cung cấp thông qua Ứng dụng này, và làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này.

2. Thông tin về Tổ chức của bạn và Ứng dụng và Hoạt động thu thập dữ liệu chung

Quy định về Bảo mật Thông tin này áp dụng đối với Ứng dụng Người dùng của Ford (“Owners App”). Ứng dụng Người dùng của Ford thuộc quyền sở hữu của Bộ phận Tiếp thị Bán hàng và Dịch vụ của Công ty Ford Motor, 16800 Executive Plaza Drive, Dearborn, MI 48.126.

Ứng dụng Người dùng của Ford được phát triển để cung cấp cho chủ sở hữu xe Ford một công cụ kết hợp các nguồn lực để cải thiện hỗ trợ chủ sở hữu trong vấn đề dịch vụ và kinh nghiệm lái xe.

Nhiều tính năng và các thông tin có sẵn cho bạn trên các trang web của Ford có sẵn trong Ứng dụng cung cấp sẽ cho bạn thêm các thông tin và chức năng. Ứng dụng cung cấp quyền truy cập thông tin về xe, về đại lý, những thông tin triệu hồi và những nội dung hỗ trợ.

3. Thông tin Nhận dạng cá nhân Ford cần thu thập từ bạn

Khi bạn sử dụng Ứng dụng Người dùng của Ford sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn trừ khi bạn cung cấp một cách tự nguyện. Đối với mục đích của bảo mật này, thông tin cá nhân là thông tin xác định bạn là một cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (và số thẻ tín dụng nếu bạn đặt hàng). Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân của bạn bạn vẫn có thể truy cập Ứng dụng, tuy nhiên bạn có thể không tạo được tài khoản để truy cập vào các trang nhất định trên Ứng dụng này, tham gia chương trình khuyến mãi, nhận được thông tin sản phẩm, hoặc kích hoạt hoặc sử dụng một dịch vụ.

Mục tiêu chính của Ford trong việc thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Ứng dụng Người dùng của Ford là cung cấp cho bạn các chức năng và dịch vụ mà bạn cần để có một trải nghiệm đầy ý nghĩa và định hướng khách hàng trong khi sử dụng các tính năng Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể sử dụng từng bài và công nghệ tương tự để lưu trữ thông tin cá nhân để xác minh các thông tin đăng nhập. Các phương pháp thu thập và cách chúng làm việc được bao gồm trong phần 7 - Phương pháp để thu thập thông tin dưới đây.

4. Ford sử dụng thông tin thu thập được như thế nào

Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập trên Ứng dụng Người dùng của Ford có thể được sử dụng để:

 • Thực hiện một yêu cầu của người dùng Ứng dụng (ví dụ, tạo thông tin đăng nhập, hoàn thành tờ rơi, hướng dẫn để gửi tài liệu tiếp thị hay quảng cáo bao gồm cả email)
 • Hoàn thành và giao một đơn đặt hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ
 • Đáp ứng một yêu cầu hoặc để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới
 • Tạo cho người dùng trải nghiệm thân thiện hơn
 • Phân tích Ứng dụng để cải thiện giao diện, nội dung, chào sản phẩm và dịch vụ
 • Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của công ty Ford và có thể được sử dụng để tiếp thị và các mục đích khác
 • So sánh những dữ liệu cá nhân thu thập được qua Ứng dụng này với dữ liệu về bạn mà Ford đã thu thập được qua các nguồn khác
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý

Người dùng của Ford có thể gửi tin nhắn đến thiết bị di động của bạn, nếu bạn chọn để nhận tin nhắn qua hệ điều hành của thiết bị. Các tin nhắn này cần được đọc một cách an toàn, khi xe đang dừng đỗ. Đừng đọc tin nhắn trong khi lái xe. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật liên bang, tỉnh và địa phương hoặc tiểu bang.

a.Truy cập vào chức năng thông báo (Opt-in)

Dựa vào các cách thông báo mà bạn chọn khi hoặc sau khi đăng ký tài khoản của bạn, Ứng dụng Người dùng của Ford có thể gửi thông báo đẩy tới thiết bị di động bạn đã đăng ký. Bằng cách cho phép hiển thị thông báo, bạn:

 • Xác nhận rằng bạn
 • là chủ tài khoản điện thoại di động hoặc
 • được chủ tài khoản cho phép xác nhận và
 • Hoàn toàn đồng ý với Thông tin Người dùng của Ford gửi và bạn nhận được thông báo đẩy phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm cả Bảo mật thông tin của Người dùng của Ford.

Phí tin nhắn và dữ liệu có thể được áp dụng.

b.Thoát ra khỏi chức năng thông báo (Opt –Out)

Bạn có thể chọn không nhận được thông báo của Ứng dụng Người dùng của Ford bằng cách tắt chức năng này hoặc bằng cách tắt các thông báo trong Ứng dụng.

5. Các thông tin không thuộc về Thông tin bí mật cá nhân mà Ford thu thập

Ứng dụng Người dùng của Ford thu thập những thông tin khác không thuộc thông tin cá nhân của người dùng Ứng dụng. Điều này có nghĩa rằng các thông tin này không được phân loại như cơ sở để nhận dạng người dùng Ứng dụng, mà là thông tin được thu thập và thu thập qua một nguồn tổng hợp [hoặc vô danh] nào đó bao gồm tất cả người sử dụng Ứng dụng. Thông tin mang tính phi cá nhân bao gồm việc theo dõi các trang Ứng dụng đã truy cập hoặc số lượng thời gian dành cho Ứng dụng.

Nếu thiết bị di động của bạn có trang bị tính năng GPS, bạn có thể sử dụng chức năng định vị nhất định trên Ứng dụng để xác định vị trí của bạn khi thực hiện yêu cầu. Các mục tiêu chính trong việc thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của bạn là để có thể thực hiện các số liệu Ứng dụng cho phép Ford cải thiện các chức năng của Ứng dụng.

Ford có thể sử dụng phiên, bản ghi trang, quảng cáo / đèn hiệu web/ GIF/ thẻ pixel, biển quảng cáo hoặc liên kết, và các công cụ phân tích theo của bên thứ ba (chẳng hạn như thẻ Omniture) để thu thập tổng hợp các thông tin không thuộc về cá nhân của người dùng Ứng dụng. Phần giải thích cho từng mục và hoạt động của từng tính năng được quy định trong Mục 7- Phương pháp thu thập thông tin bên dưới.

6. Ford sử dụng thông tin phi cá nhân thu thập được như thế nào

Thông tin nhận dạng phi cá nhân được thu thập trên Ứng dụng Người dùng của Ford có thể được sử dụng để:

 • Tổng hợp dữ liệu phân tích và thống kê để giúp cho việc thiết kế Ứng dụng và xác định các tính năng phổ biến
 • Hoạt động đánh giá Ứng dụng cho phép Ford để cập nhật Ứng dụng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng và
 • Cho phép khách hàng trải nghiệm thân thiện với người dùng Ứng dụng Người dùng của Ford sử dụng thông tin phi cá nhân cho các mục đích thực hiện các phân tích về kinh nghiệm của người dùng khi sử dụng Ứng dụng.

Phân tích này:

 • Được thực hiện trên cấp độ tổng thể và không nhận dạng bạn hay thông tin của bạn một cách cá nhân
 • Có thể liên quan đến việc sử dụng một nhà cung cấp bên thứ ba đại diện của Ứng dụng Người dùng của Ford
 • Được thực hiện để cải thiện Ứng dụng và trải nghiệm người dùng
 • Có thể bao gồm việc sử dụng các tệp hoặc bản ghi theo dõi hoạt động người dùng trên Ứng dụng khác của Ford Motor Company hoặc các trang web hoặc để theo dõi các sự kiện khác.

7. Phương pháp thu thập thông tin

Một "bản ghi", “đánh đấu” hoặc công nghệ tương tự bằng cách sử dụng một tệp dữ liệu nhỏ giúp chúng tôi bằng nhiều cách có thể làm việc ghé thăm trang web hoặc sử dụng Ứng dụng của bạn thú vị và nhiều ý nghĩa hơn. Ví dụ, “bản ghi” tránh việc bạn phải đăng nhập lại mỗi lần bạn trở lại một trang web hoặc sử dụng lại Ứng dụng. Chúng cũng cho phép Ford thiết kế trang web hoặc Ứng dụng hoặc quảng cáo phù hợp hớn với sở thích và mong đợi của bạn. Có một số loại bản ghi khác nhau.

“Phiên lưu trữ ngắn hạn” chỉ được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính (RAM) và chỉ kéo dài trong phiên duyệt web của bạn. Khi bạn đóng tất cả cửa sổ trình duyệt, hoặc khi bạn tắt máy tính, các phiên lưu trữ ngắn hạn sẽ bị xóa mãi mãi.

“Phiên lưu trữ dài hạn” được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính trong một khoảng thời gian được quy định trước, có thể là một ngày, một tuần, hoặc 10 năm kể từ bây giờ. Phiên lưu trữ dài hạn tồn tại trên máy tính của bạn cho đến khi a) hết hạn, b) chúng được ghi đè bởi các phiên mới hơn, hoặc c) bạn tự gỡ bỏ chúng. Hầu hết các trình duyệt có thể được cài đặt để không nhận các phiên này, tuy nhiên, điều này có thể ngăn cản bạn truy cập vào một số trang web hoặc các chức năng Ứng dụng hoặc tính năng.

Ứng dụng này có thể sử dụng các công cụ phân tích theo dõi truy cập của bên thứ ba (chẳng hạn như Adobe Analytics) để nắm bắt số liệu thống kê truy cập. Các bên có thể thu thập thông tin về việc sử dụng Ứng dụng và trên Ứng dụng khác nhau và các trang web theo thời gian.

Ứng dụng Người dùng của Ford có thể sử dụng các thẻ quảng cáo spotlight/ đèn hiệu web/ GIF/ pixel, đó là công cụ Ứng dụng giúp xác định, ví dụ như, liệu một trang đã được truy cập hay không và được truy cập bao nhiêu lần. Thư điện tử hoặc bản tin điện tử mà chúng tôi gửi có thể sử dụng các công cụ (ví dụ, thẻ pixel hoặc các cảnh báo web) để thu thập số liệu thư và thông tin để cải thiện trải nghiệm của người đọc như bao nhiêu email được mở, liệu chúng đã được in hoặc chuyển tiếp, các loại thiết bị được sử dụng để truy cập (ví dụ, điện thoại di động hoặc máy tính), và được truy cập từ các thành phố, tiểu bang và quận cùng với địa chỉ IP hiện hành. Nói chung, bất kỳ hình ảnh điện tử được xem như là một phần của một trang web, bao gồm các biển quảng cáo, có thể hoạt động như một đèn hiệu web.

Ứng dụng này có thể tạo ra một "phiên đăng nhập" khi bạn sử dụng Ứng dụng. Các bản ghi này được dùng để giúp chúng tôi xác định việc mọi người truy cập thông qua các trang web hoặc Ứng dụng. Bằng cách này, các trang có thể được lập trình để các thông tin thường xuyên truy cập có thể được tìm thấy dễ dàng. Bằng cách theo dõi truy cập trang, nó cũng có thể được xác định liệu các thông tin cung cấp đang được sử dụng. Ứng dụng này có thể sử dụng các công cụ kèm theo để làm cho việc truy cập của bạn đến Ứng dụng này thú vị và có ích hơn với bạn. Ví dụ, các nhận dạng thiết bị cho phép Ford chỉnh sửa Ứng dụng để phù hợp hơn với sở thích của bạn và tránh các hoạt động lặp đi lặp lại.

8. Chia sẻ thông tin

Ứng dụng Người dùng của Ford không chia sẻ, bán, hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân với các công ty độc lập để họ sử dụng nếu như bạn không lựa chọn đồng ý.

Thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp cho Ford trong quá trình sử dụng các tính năng Ứng dụng hoặc yêu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Ứng dụng này có thể được thu thập và lưu trữ trong một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu của Ford và có thể được sử dụng cho mục đích liên lạc với bạn cho việc giao khuyến mại, các chương trình tiếp thị hoặc các trao đổi khác từ Ứng dụng này hoặc Chương trình và dịch vụ khác của Công ty Ford Motor.

Ford có thể chia sẻ thông tin cá nhân được thu thập về bạn với các công ty khác trong chuỗi các Công ty của Ford Motor hoặc các Công ty con. Ford “nhóm công ty” được hiểu là nhóm các công ty có chung một chủ sở hữu hoặc chung một hình thức kiểm soát. Ford chia sẻ thông tin trong nhóm công ty như một thực tiễn thông dụng của hoạt động kinh doanh và cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của mình.

Các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Ứng dụng Người dùng của Ford có thể được chia sẻ cho các đại lý được ủy quyền của Ford. Điều này là cần thiết, ví dụ như, để đáp ứng yêu cầu của bạn về việc công bố giá bán sản phẩm hoặc để cung cấp cho đại lý thông tin vì mục tiêu liên hệ lại với khách hàng như một thủ tục trong hoạt động kinh doanh của Đại lý. Các Đại lý không bị giới hạn sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong Ứng dụng Người dùng của Ford.

Các nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác của Ứng dụng Người dùng của Ford, những người có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của ban liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho Ứng dụng Người dùng của Ford được yêu cầu giữ bí mật thông tin của bạn và không được phép sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cung cấp dịch vụ mà họ đang thực hiện cho Ứng dụng Người dùng của Ford.

Mạng lưới Ứng dụng Người dùng của Ford có thể được chia sẻ với trang web hoặc Ứng dụng khác của Công ty Ford Motor hoặc Công ty con hoặc Chi nhánh.

Ứng dụng Người dùng của Ford có quyền tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn, mà không cần thông báo, nếu (1) cho rằng những hành động đó là cần thiết để: (a) phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quá trình hợp pháp của Công ty Ford Motor, Chi nhánh của Công ty hoặc các trang web hoặc Ứng dụng; (b) bảo vệ quyền lợi, tài sản của Công ty Ford Motor, và Chi nhánh hoặc trang web này hoặc Ứng dụng; hoặc (c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của Công ty Ford Motor hoặc nhân viên chi nhánh, người sử dụng các trang web của các chi nhánh hoặc Ứng dụng, hoặc của cộng đồng; hoặc (2) theo yêu cầu của pháp luật.

9. Bảo mật thông tin của bạn

Bảo mật thông tin của khách truy cập vào trang web của Ford hoặc người sử dụng Ứng dụng rất quan trọng đối với chúng tôi. Ford sử dụng các hệ thống, chính sách và thủ tục để duy trì độ chính xác của thông tin và bảo vệ thông tin khỏi bị mất, lạm dụng hoặc thay đổi .

Khi bạn gửi thông tin cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc số điện thoại, đến Ứng dụng Người dùng của Ford, "Secure Socket Layers " hoặc SSL sẽ được sử dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn. SSL là công nghệ mã hóa giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lạm dụng trái phép.

Các nhà cung cấp, nhà thầu hoặc các đối tác của Ứng dụng Người dùng của Ford có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn khi kết nối với các dịch vụ cung cấp cho Ứng dụng Người dùng của Ford được yêu cầu giữ bí mật thông tin của bạn.

Các nhà cung cấp không được phép sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện cho Ứng dụng Người dùng của Ford.

10. Xử lý thông tin cá nhân

Bằng cách sử dụng Ứng dụng này và cung cấp những thông tin cá nhân của bạn cho Ford, bạn hiểu và đồng ý với việc thu thập, sử dụng, xử lý, chuyền đi, và công bố thông tin cá nhân và thông tin không cá nhân của bạn trên toàn cầu --- bao gồm cả Hoa Kỳ - phù hợp với quy định Bảo mật Thông tin này. Vì vậy, bằng việc sử dụng Ứng dụng này và cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyền đi các thông tin đó qua các biên giới quốc gia, và việc sử dụng, xử lý, và công bố các thông tin đó tại tất cả các địa điểm trên toàn cầu. Sự đồng ý của bạn sẽ được coi là bao gồm cả việc đồng ý chuyển đi các thông tin cá nhân hoặc không thuộc cá nhân của bạn đến những nước có thể có mức độ bảo mật thông tin khác với đất nước của bạn.

11. Kết nối với các Ứng dụng khác

Ứng dụng Người dùng của Ford có thể có các liên kết đến các trang web hoặc Ứng dụng khác. Bạn nên tìm hiểu những điều khoản bảo mật thông tin của tất cả các trang web hoặc Ứng dụng mà bạn truy cập hoặc tải về, bao gồm cả những liên kết của các trang đó để bạn có thể biết được các trang web hoặc Ứng dụng đó thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn như thế nào. Ứng dụng Người dùng của Ford không chịu trách nhiệm về những điều khoản riêng tư, nội dung hoặc xử lý dữ liệu thực hành trên các trang web hoặc Ứng dụng khác.

Ứng dụng này cũng cung cấp các dịch vụ định vị đại lý và xe, dịch vụ này được cung cấp bởi một nhà cung cấp bản đồ thứ ba. Để cung cấp cho bạn định vị đại lý gần nhất hoặc vị trí của chiếc xe của bạn, Ứng dụng có thể cần phải thu thập các địa chỉ IP để xác định vị trí của bạn, hoặc có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin địa lý như zip/ mã vùng của Thành phố và Bang. Nếu các chức năng GPS trên thiết bị di động của bạn đang bật (trường hợp thiết bị di động có GPS), Ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu GPS để xác định vị trí của bạn để thực hiện yêu cầu của bạn tìm vị trí của đại lý. Khi bản đồ được sử dụng cho các dịch vụ định vị đại lý, các nhà cung cấp bản đồ của bên thứ ba có thể được cung cấp một mã zip/ mã vùng. Bằng cách sử dụng các dịch vụ định vị, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản về dịch vụ hoặc sử dụng hoặc chính sách bảo mật của nhà cung cấp bản đồ thứ ba.

12. Bảo mật đối với trẻ em

Ứng dụng Người dùng của Ford không có chủ định thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi.

Nếu một trẻ em đã cung cấp thông tin cá nhân của mình, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em đó có thể liên hệ với Ford tại số điện thoại hoặc địa chỉ gửi thư được liệt kê trong mục 14 nếu họ muốn thông tin này đã bị xóa từ khỏi dữ liệu của Ford. Ford sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để xóa thông tin của trẻ em đó từ các cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin cho Ứng dụng Người dùng của Ford.

13. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc mối quan tâm về tuyên bố bảo mật trực tuyến này đối với Ứng dụng Người dùng của Ford, thực tiễn bảo mật Ứng dụng Người dùng của Ford, hoặc có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các nội dung của Ứng dụng này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến: ownerapp@ford.com.

Ứng dụng Người dùng của Ford cam kết làm việc với người tiêu dùng để có được một giải pháp công bằng và nhanh chóng của bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp về Bảo mật thông tin và việc xử lý các dữ liệu của bạn. Ứng dụng Người dùng của Ford vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi và ý kiến của bạn.

14. Ngày hiệu lực của Chính sách Bảo mật Thông tin và sửa đổi

Đôi khi Bảo mật thông tin này có thể được sửa đổi để ghi nhận sự thay đổi của Ứng dụng hoặc thực tiễn bảo mật thông tin.

Ngày có hiệu lực của Chính sách Bảo mật thông tin này là 15 tháng 05 năm 2015.

Lưu ý: Trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào về nội dung giữa bản dịch Tiếng Việt và bản gốc Tiếng Anh, bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Acknowledgements

The Ford Owners App may include the following licensed software:

(C) International Organization for Standardization 1986 Permission to copy in any form is granted for use with conforming SGML systems and applications as defined in ISO 8879, provided this notice is included in all copies. This has been extended for use with HTML to cover the full set of codes in the range 160-255 decimal.

This App may include software licensed under the Apache 2.0 license and developed by the following:

Copyright 1999-2014 Apache Software Foundation

Copyright (C) 2012-2013 Square, Inc.

Copyright (C) 2010-2012 The Android Open Source Project

@author Alexander Y. Kleymenov

With parts by Mark Miller, Copyright (C) 2011 Google Inc.

Copyright 2012 FasterXML.com

Copyright 2002-2010, The Apache Software Foundation and other contributors

Copyright 2008, The Android Open Source Project

Copyright (C) Microsoft Open Technologies, Inc.

Copyright 2008-2011 Google Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS-IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

This App may include software licensed under the BSD-style license and developed by the following:

Copyright (C) 2012, Artur Adib All rights reserved.

Copyright (C) 2001-2005, David N. Main, All rights reserved.;

Stdint.h, Copyright (C) 2006-2008, Alexander Chemeris; LodePNG, Copyright (c) 2005-2013 Lode Vandevenne.

BSD-style License:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This App may include software licensed under the MIT license and developed by the following:

Copyright (C) 2010 Ryan McGrath

Copyright (C) 2012 Artur Adib

Copyright 2009–2013 Kristopher Michael Kowal. All rights reserved.

With parts by Tyler Close, Copyright 2007-2009 Tyler Close

Copyright 2009, 2010, 2011 Isaac Z. Schlueter. All rights reserved.

Copyright (C) 2001 – 2010, The SCons Foundation

Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard and other contributors. All Rights Reserved.

Copyright (C) 1998 - 2001 Bjorn Reese breese@users.sourceforge.net

Copyright (C) 2000 Bjorn Reese and Daniel Veillard.

Copyright (C) 2000 Gary Pennington and Daniel Veillard.

MIT License:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2009 Matt Gallagher. All rights reserved.

 • Nhận dạng giọng nói:Nếu PHẦN MỀM bao gồm các thiết bị nhận dạng giọng nói, bạn nên hiểu rằng nhận dạng giọng nói là một quá trình thống kê và các lỗi nhận dạng sẽ được tích lũy lại trong quá trình này. Công ty FORD MOTOR cũng như nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do các lỗi trong quá trình nhận dạng giọng nói.
 • Các hạn chế trong việc phân tích công nghệ, phân tích ngược và tháo rời:Bạn không được phân tích công nghệ, phân tích ngược, hoặc tháo rời cũng như cho phép người khác phân tích công nghệ, phân tích ngược hoặc tháo rời PHẦN MỀM, ngoại trừ và chỉ khi có những hành động được cho phép rõ ràng bởi những đạo luật áp dụng bên cạnh hạn chế này.
 • Các hạn chế trong việc phân phối, sao chép, sửa đổi và phát triển:Bạn không được phân phối, sao chép, tạo ra các sửa đổi hoặc phát triển các ứng dụng trên PHẦN MỀM, ngoại trừ và chỉ khi có những hành động được cho phép bởi những đạo luật áp dụng bên cạnh hạn chế này.
 • THỎA THUẬN đơn lẻ:Tài liệu cho NGƯỜI DÙNG cho THIẾT BỊ và các hệ thống và dịch vụ liên quan có thể chứa nhiều THỎA THUẬN, như là các bản dịch và/hoặc các phiên bản hình ảnh, âm thanh (ví dụ trong tài liệu dành cho NGƯỜI DÙNG và trong phần mềm). Kể cả khi bạn nhận nhiều THỎA THUẬN, bạn chỉ được cấp phép sử dụng cho một (1) bản PHẦN MỀM.
 • Chuyển PHẦN MỀM:Bạn có thể chuyển hoàn toàn quyền của bạn dưới THỎA THUẬN này như là một phần của việc bán hoặc chuyển THIẾT BỊ, với điều kiện bạn không còn giữ các bản sao chép, bạn phải chuyển tất cả PHẦN MỀM (bao gồm tất cả các bộ phận, tài liệu in ấn và hình ảnh, các bản nâng cấp, và nếu có là các giấy tờ xác thực), và người nhận đồng ý với các điều khoản của THỎA THUẬN này. Nếu PHẦN MỀM là một bản nâng cấp, việc chuyển phải bao gồm tất cả các phiên bản trước của PHẦN MỀM.
 • Việc hủy bỏ:Không làm ảnh hưởng tới các quyền khác, Công ty FORD MOTOR hoặc MS có thể hủy bỏ THỎA THUẬN này nếu bạn không tuân theo các điều khoản và điều kiện của THỎA THUẬN này.
 • Quản lý các Nâng cấp an ninh/Quyền kỹ thuật số:Chủ sở hữu nội dung sử dụng công nghệ WMDRM trong THIẾT BỊ của bạn để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, bao gồm nội dung có bản quyền. Nhiều phần trong PHẦN MỀM trên THIẾT BỊ của bạn sử dụng phần mềm WMDRM để truy cập vào nội dung được WMDRM bảo vệ. Nếu phần mềm WMDRM không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể đề nghị Microsoft thu hồi khả năng của PHẦN MỀM để đảm bảo WMDRM hoạt động và chống sao chép nội dung. Hành động này không ảnh hưởng tới các nội dung không được bảo vệ. Khi THIẾT BỊ của bạn tải xuống các giấy phép cho các nội dung được bảo vệ, bạn đã đồng ý rằng Microsoft có thể bao gồm danh sách thu hồi các giấy phép. Chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu bạn nâng cấp PHẦN MỀM trên THIẾT BỊ của bạn để có thể truy cập được vào nội dung của họ. Nếu bạn từ chối nâng cấp, bạn có thể sẽ không thể truy cập được các nội dung có yêu cầu nâng cấp. 
 • Đồng ý sử dụng dữ liệu:Bạn đã đồng ý rằng MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể thu thập và sử dụng các thông tin kỹ thuật thu thập được bằng nhiều cách như là phần của dịch vụ hỗ trợ sản phẩm liên quan tới PHẦN MỀM hoặc các dịch vụ liên quan. MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể sử dụng thông tin này để hoàn thiện sản phẩm của họ hoặc cung cấp các dịch vụ và công nghệ theo yêu cầu của bạn. MS, Microsoft Corporation, Cụng ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể tiết lộ những thông tin này với người khác, nhưng sẽ không ở dạng thông tin cho phép nhận ra bạn.
 • Các thành phần dịch vụ trên nền Internet:PHẦN MỀM có thể chứa các thành phần hoạt động và làm việc sử dụng các dịch vụ trên nền Internet. Bạn đã hiểu và đồng ý rằng MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể tự động kiểm tra phiên bản của PHẦN MỀM và/hoặc các thành phần của nó mà bạn đang sử dụng và có thể cung cấp các nâng cấp hoặc bổ sung cho PHẦN MỀM mà có thể tự động tải về THIẾT BỊ của bạn.
 • Phần mềm/Dịch vụ kèm theo:PHẦN MỀM có thể cho phép Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ cung cấp hoặc cho phép PHẦN MỀM nâng cấp, bổ sung, các thành phần kèm theo, hoặc các thành phần dịch vụ trên nền Internet của PHẦN MỀM sau ngày bạn nhận được bản sao chép đầu tiên của PHẦN MỀM ("Supplemental Components").Nếu Công ty FORD MOTOR hoặc nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba cung cấp hoặc cho phép bạn sử dụng Các thành phần bổ sung (Supplemental Components) và không có thêm điều khoản THỎA THUẬN nào đi kèm với Các thành phần bổ sung, thì các điều kiện EULA này sẽ được áp dụng. Nếu MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có Supplemental Components, và không có các điều khoảng EULA nào khác được đưa ra, thì các điều khoản EULA này sẽ được áp dụng, trừ khi MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh của họ đưa ra các Supplemental Component mà sẽ được cấp bản quyền của Supplemental Component. FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có quyền dừng bất cứ dịch vụ dựa trên nền Internet nào của bạn mà không phải chịu trách nhiệm qua việc sử dụng phần mềm này.
 • Đường dẫn tới địa chỉ của bên thứ ba:Phần mềm của MS có thể cung cấp cho bạn khả năng liên kết tới địa chỉ của bên thứ ba thông qua PHẦN MỀM này. Địa chỉ của bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ. Cả MS và Microsoft Corporation hoặc các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ đều không phải chịu trách nhiệm cho (i) các nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ đường dẫn trong địa chỉ của bên thứ ba, hay bất cứ sự thay đổi hoặc cập nhật của địa chỉ bên thứ ba, hoặc (ii) mẫu trang web hay dạng truyền nhận nào tại địa chỉ bên thứ ba. Nếu PHẦN MỀM này cung cấp các đường dẫn tới địa chỉ của một bên thứ ba, các đường dẫn đó chỉ là kèm theo, và không bao hàm bất cứ yêu cầu xác nhận nào của bên thứ ba bởi MS và Microsoft Corporation hoặc các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ.
 • Nghĩa vụ trách nhiệm lỗi xe:Bạn nhận thức trách nhiệm của mình trong việc điều khiển xe và giữ chú ý quan sát trên đường. Bạn sẽ đọc và tuân theo các hướng dẫn vận hành của thiết bị này để đảm bảo an toàn và hạn chế bất cứ rủi ro nào khi sử dụng THIẾT BỊ.
 • NÂNG CẤP VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU:Nếu phần mềm được Công ty FORD MOTOR cung cấp riêng rẽ với THIẾT BỊ ví dụ như bộ nhớ ROM, đĩa CD ROM hoặc tải trên web hoặc tương tự, và được dán nhãn "Chỉ dùng cho mục đích nâng cấp" hoặc "Chỉ dùng cho mục đích khôi phục", bạn có thể cài đặt một (1) bản copy của PHẦN MỀM đó vào THIẾT BỊ như là sự thay thế cho PHẦN MỀM hiện tại, và sử dụng nó theo các điều khoản EULA, bao gồm bất cứ điều khoản EULA nào được thêm vào trong quá trình nâng cấp PHẦN MỀM.
 • QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:Tất cả các mục và quyền sở hữu trí tuệ trong PHẦN MỀM (bao gồm và không giới hạn các hình vẽ, ảnh chụp, hành động, phim, âm thanh, nhạc, chữ và "chương trình" tích hợp trong PHẦN MỀM), các tài liệu in ấn kèm theo, và các bản sao lưu của PHẦN MỀM, thuộc sở hữu của MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR hoặc chi nhánh và nhà cung cấp của họ. PHẦN MỀM bản quyền, không bán Bạn không được sao chép bất cứ thành phần nào đi kèm PHẦN MỀM. Tất cả các mục và quyền sở hữu trí tuệ trong và thuộc về nội dung có thể được truy cập bằng cách sử dụng PHẦN MỀM là tài sản của chủ sở hữu nội dung tương ứng và có thể được bảo vệ bởi các luật và quy tắc ứng xử sở hữu trí tuệ. Điều khoản EULA không cho bạn quyền sử dụng các thành phần này. Tất cả các quyền không được nhắc tới trong EULA được dành cho MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và nhà cung cấp của họ. Việc sử dụng bất cứ dịch vụ trực tuyến nào có thể truy cập thông qua việc sử dụng PHẦN MỀM có thể bị quản lý bởi các quy định ràng buộc ứng với mỗi dịch vụ. Nếu PHẦN MỀM có chứa các tài liệu được cung cấp chỉ ở dạng số, bạn có thể sao chép một bản của tài liệu số đó.
 • HẠN CHẾ XUẤT KHẨU:Bạn hiểu rằng phần mềm này chịu quản lý của luật xuất khẩu của Mỹ và Cộng đồng chung Châu Âu. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật Quốc tế và nước sở tại áp dụng cho PHẦN MỀM này, bao gồm cả Hoa kỳ. Luật quản lý xuất khẩu, cũng như người dùng, người dùng và các hạn chế được ban hành bởi chính phủ Hoa Kỳ và các nước khác. Để biết thêm thông tin, truy cập https://www.microsoft.com/exporting/.
 • TÊN THƯƠNG MẠI:Quy định EULA này không cho phép bạn có quyền sở hữu bất cứ tên thương mại hoặc sản phẩm của MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và nhà cung cấp của họ.
 • HỖ TRỢ SẢN PHẨM:Việc hỗ trợ sản phẩm cho PHẦN MỀM này không được MS, tập đoàn mẹ Microsorft Corporation, chi nhánh hoặc công ty con khác cung cấp. Để yêu cầu hỗ trợ sản phẩm, vui lòng làm theo hướng dẫn của Công ty FORD MOTOR có trong tài liệu của THIẾT BỊ. Nếu bạn có thắc mắc gì về điều khoản EULA này, hoặc cần liên hệ với công ty FORD MOTOR vì các lý do nào khác, vui lòng liên hệ theo địa chỉ được ghi trong tài liệu kèm theo THIẾT BỊ.
 • Từ chối trách nhiệm với một số hư hỏng:TRỪ KHI BỊ PHÁP LUẬT CẤM, CÔNG TY FORD MOTOR, BẤT CỨ BÊN CUNG CẤP PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ THỨ BA NÀO, MS, MICROSOFT CORPORATION VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA HỌ SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT CỨ HƯ HỎNG GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HAY BẤT NGỜ XẢY RA TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM. GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI VIỆC SỬA CHỮA THẤT BẠI HOẶC THUỘC VỀ BẢN CHẤT. MS, MICROSOFT CORPORATION VÀ/HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA HỌ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC VỤ VIỆC XẢY RA NGOÀI HOA KỲ. HAI TRĂM NĂM MƯƠI ĐÔ LA (U.S. $250.00).

KHÔNG CÓ SỰ BẢO HÀNH NÀO KHÁC NGOÀI CÁI ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CHIẾC XE MỚI CỦA BẠN.

Thông báo cho người dùng
Microsoft® Windows® Mobile cho thông tin an toàn quan trọng trên xe hơi
Hệ thống Ford SYNC™ gồm phần mềm có bản quyền thuộc về nhà sản xuất là công ty FORD MOTOR và các chi nhánh của Microsoft Corporation theo thỏa thuận sở hữu bản quyền. Bất kỳ hành động tháo rời, sản xuất lại, tái tạo công nghệ hoặc sử dụng trái phép phần mềm thuộc hệ thống này liên quan tới thỏa thuận bản quyền đều bị nghiêm cấm và bạn có thể bị kiện. 
Đọc và tuân theo các hướng dẫn sau:Trước khi sử dụng hệ thống trên nền Windows cho ô tô, cần phải đọc và tuân theo các hướng dẫn và thông tin an toàn được cung cấp theo Hướng dẫn sử dụng ("User's Guide"). Không tuân theo các chú ý sau đây trong Hướng dẫn sử dụng có thể dẫn tới tai nạn hoặc các hậu quả nghiêm trọng khác. 
Để Hướng dẫn sử dụng trên xe:Khi giữ Hướng dẫn sử dụng trên xe, tài liệu này sẽ là tài liệu tham khảo cho bạn và những người sử dụng khác không quen sử dụng hệ thống trên nền Windows trên ô tô. Hãy đảm bảo rằng trước khi sử dụng hệ thống này lần đầu, tất cả mọi người phải được tiếp xúc với Hướng dẫn sử dụng và đọc các hướng dẫn và thông tin an toàn trong đó một cách cẩn thận. 
CẢNH BÁO
Vận hành bộ phận nhất định của hệ thống khi đang lái xe có thể làm giảm sự tập trung của bạn trên đường và có thể gây tai nạn hoặc hậu quả nghiêm trọng khác. Không thay đổi thiết lập hệ thống hoặc nhập dữ liệu không dùng lời nói (dùng tay) khi đang lái xe. Dừng xe vào lề đường an toàn cho phép trước khi thực hiện các thao tác trên. Điều này rất quan trọng vì khi đang thiết lập hoặc thay đổi một số chức năng sẽ khiến bạn sao nhãng và rời tay khỏi vô lăng. 
Vận hành chung
Điều khiển lệnh bằng giọng nói:Các chức năng trong hệ thống trên nền Windows cho ô tô có thể được thực hiện bằng giọng nói. Sử dụng lệnh điều khiển giọng nói khi lái xe cho phép bạn vận hành hệ thống mà không phải bỏ tay ra khỏi vô lăng.
Xem màn hình trong thời gian dài: Không được truy cập các chức năng cần xem màn hình lâu khi bạn đang lái xe. Đỗ xe an toàn và đúng cách trước khi truy cập chức năng của hệ thống yêu cầu cần chú ý trong thời gian dài. Kể cả khi một lần lướt qua màn hình cũng có thể nguy hiểm nếu sự chú ý của bạn bị thu hút khỏi việc chú ý lái xe ở những lúc quan trọng.
Thiết lập âm lượng:Không được tăng âm lượng quá mức. Giữ âm lượng ở mức bạn vẫn có thể nghe thấy âm thanh giao thông bên ngoài và các tín hiệu khẩn cấp trong khi lái xe. Lái xe trong khi không thể nghe thấy những âm thanh này có thể gây ra tai nạn.lái xe ở những lúc quan trọng.
Cách sử dụng Chức năng nhận dạng giọng nói:Phần mềm nhận dạng giọng nói là một quá trình tích lũy thống kê liên quan tới các lỗi. Trách nhiệm của bạn là kiểm soát chức năng nhận dạng giọng nói bên trong hệ thống và chỉ ra các lỗi.

 

Ford Vietnam Legal

 

Phần 1- Các Điều khoản và Điều kiện chung

1. Quy định chung

Ứng dụng này ("Ứng dụng") thuộc sở hữu của Công ty Motor Ford, 1 American Road, Dearborn, Michigan 48.126 United States of America (được gọi là "Ford") và các nội dung trên Ứng dụng thuộc sở hữu của Ford hoặc các Công ty con, Chi nhánh của Ford và bên thứ ba được Ford cho phép đăng tải các nội dung trên Ứng dụng, tuy nhiên Ford không chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những nội dung do bên thứ ba đăng tải. Xin vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện, cùng với các điều khoản bổ sung mà bạn đã thỏa thuận để sử dụng các chức năng riêng biệt của Ứng dụng, cấu thành toàn bộ văn bản thỏa thuận sử dụng Ứng dụng và có hiệu lực ràng buộc về mặt pháp lý đối với việc bạn sử dụng Ứng dụng này. Không phụ thuộc vào mức độ sử dụng, các Điều khoản và Điều kiện ràng buộc mọi nghĩa vụ đối với tất cả những người sử dụng Ứng dụng này, Nhân viên có Hợp đồng với Ford, Đại lý và nhà cung cấp có thể lựa chọn sử dụng Ứng dụng này mà không ảnh hưởng đến quan hệ lao động với Ford. Thời gian dành cho việc sử dụng Ứng dụng ngoài giờ làm việc sẽ không được trả thù lao. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng trao đổi với người quản lý của bạn trước khi tải xuống hoặc đăng ký Ứng dụng này.

Để sử dụng Ứng dụng bạn phải đồng ý với các điều khoản pháp lý, được ghi nhận trong tài liệu này, bao gồm Phần 1- Điều khoản và Điều kiện chung, Phần 2 - Ứng dụng Người dùng của Ford về Bảo mật thông tin và Phần 3 – Điều khoản và Điều kiện riêng của quốc gia (nếu có). Các Phần 1, Phần 2 và Phần 3 kết hợp thành các "Điều khoản và Điều kiện." Các Điều khoản và Điều kiện chung tại Phần 1 và Chính sách về Bảo mật thông tin tại Phần 2 có hiệu lực áp dụng cho Ứng dụng trừ khi được sửa đổi cụ thể tại Điều khoản và Điều kiện riêng của mỗi quốc gia được quy định tại Phần 3. Trong trường hợp các Điều khoản và Điều kiện chung và Chính sách về Bảo mật thông tin có mâu thuẫn với các Điều khoản riêng của mỗi quốc gia thì Điều khoản riêng của quốc gia được áp dụng tại quốc gia đó. Bằng việc sử dụng Ứng dụng này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện và bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 18 tuổi, hoặc là trẻ vị thành niên có khả năng tự lập, hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, và rằng bạn hoàn toàn có khả năng và quyền hạn để tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện, nghĩa vụ, đại diện và bảo đảm được đề cập trong các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ và thực hiện theo các Điều khoản và Điều kiện. Bạn thừa nhận các Điều khoản và Điều kiện là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Ford. Bạn xác nhận bên cung cấp dịch vụ lưu trữ Ứng dụng của bạn không phải là một bên của thỏa thuận này, nhưng đồng ý rằng nhà cung cấp dịch vụ thứ ba và các Công ty con của bên thứ ba được nhắc đến trong Điều khoản và Điều kiện của thỏa thuận này, cho phép nhà cung cấp thứ ba của bạn và các Công ty con của họ quyền (và sẽ được xem là chấp nhận quyền) thi hành các Điều khoản và Điều kiện đối với bạn như là người dùng Ứng dụng. Bằng việc sử dụng Ứng dụng này, bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng này cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào hoặc trái với các Điều khoản và Điều kiện.

Ford và các công ty con bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện tại từng thời điểm mà không cần thông báo cho bạn. Nếu bạn phản đối bất kỳ sự thay đổi nào như vậy, giải pháp duy nhất mà bạn có thể lựa chọn là dừng sử dụng Ứng dụng này. Tiếp tục sử dụng Ứng dụng này sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào có nghĩa bạn đã đồng ý với những thay đổi và thoả thuận, theo đó bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện mới. Ford có thể chấm dứt tất cả hoặc một phần của Ứng dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và không bắt buộc phải lưu giữ hoặc trả lại bất kỳ bài viết hoặc bình luận nào của bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ mục nào của các Điều khoản và Điều kiện xin vui lòng không sử dụng Ứng dụng.

2. Lệ phí

Bạn chịu trách nhiệm trả mọi khoản phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng này. Nhà mạng đi động của bạn có thể tính phí truy cập dữ liệu hoặc lệ phí tải dữ liệu khi bạn sử dụng dịch vụ của họ liên quan đến việc truyền dữ liệu. Liên lạc với nhà mạng của bạn để biết thêm thông tin về tốc độ dữ liệu và lệ phí.

3. Yêu cầu / Cập nhật/ Thay đổi/ Hủy bỏ hệ thống

Sử dụng Ứng dụng này đòi hỏi phải có một điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay tương thích với Ứng dụng, truy cập internet (lệ phí có thể được áp dụng), và một số phần mềm (phí có thể áp dụng), và có thể được cập nhật hoặc nâng cấp theo thời gian. Vì sử dụng Ứng dụng liên quan đến phần cứng, phần mềm và truy cập internet, việc sử dụng Ứng dụng có thể bị ảnh hưởng bởi công suất của các cấu phần này. Nên truy cập Internet tốc độ cao để hỗ trợ cho Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng các yêu cầu của hệ thống có thể được thay đổi tại từng thời điểm. Ứng dụng này không phải là một phần của bất kỳ sản phẩm nào khác được chào bán, hoặc cho thuê (nếu có).

Các phiên bản của phần mềm Ứng dụng có thể được nâng cấp tại từng thời điểm để hỗ trợ thêm cho các chức năng và dịch vụ mới, cải tiến, nâng cao và phát triển thêm Ứng dụng thực hiện dưới dạng điều chỉnh, nâng cấp chức năng, phần mềm mới và tạo ra các phiên bản hoàn toàn mới. Nếu bạn đã cho phép cập nhật tự động, bạn đồng ý nhận thông tin cập nhật như một phần của việc bạn sử dụng Ứng dụng này. Bạn chấp nhận rằng nhà cung cấp Ứng dụng của bạn không có nghĩa vụ gì để cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ đối với Ứng dụng này.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ford có quyền, tùy theo quyết định của mình, thay đổi, cải thiện, sửa đổi, đình chỉ, hoặc vĩnh viễn hủy bỏ các hoạt động của Ứng dụng này hoặc một phần trong đó vào bất cứ lúc nào mà không cần có bất kỳ thông báo nào cho bạn. Việc bạn sử dụng Ứng dụng này sau khi có bất kỳ thay đổi nào sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó. Ứng dụng có thể không có sẵn trong thời gian bảo dưỡng và các điều chỉnh khác.

4. Kiểm soát Người dùng và gỡ bỏ

Nhiều phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để gỡ bỏ tùy thuộc vào thiết bị của bạn. Để gỡ bỏ cài đặt Ứng dụng này, xin vui lòng sử dụng hướng dẫn sử dụng Ứng dụng được cung cấp cùng với điện thoại của bạn hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.

5. Ứng dụng tại Hoa Kỳ và giá cả

Ứng dụng này được sở hữu bởi Công ty Motor Ford, 1 America Road, Dearborn Michigan, 48.126, Hoa Kỳ ("U.S."). Bạn đồng ý rằng tất cả các thông báo, văn bản pháp luật, thủ tục tố tụng,… sẽ được ưu tiên thực hiện bằng tiếng Anh. Vật liệu và thông tin được cung cấp trên hoặc thông qua Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, như giá cả, tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ, có thể không phù hợp hoặc không có sẵn bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn chọn truy cập Ứng dụng từ bên ngoài Hoa Kỳ, đó là lựa chọn riêng của bạn và bạn có trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả luật trong nước và nước ngoài, các hạn chế và quy định của chính phủ liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng. Hơn nữa, do Ford có trụ sở tại Hoa Kỳ, bạn bảo đảm rằng (i) bạn không ở một quốc gia bị thực hiện lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ, hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là một quốc gia "hỗ trợ khủng bố" và (ii) bạn không ở bất kỳ đất nước nào nằm trong danh sách cấm vận hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ.

Các xe được mô phỏng trong Ứng dụng này, không được coi là đề nghị mua hoặc chào bán các loại xe của Ford hoặc để cung cấp tài chính hoặc cho thuê. Bất kỳ giá cả, thông số kỹ thuật sản phẩm và tất cả các thông tin khác được hiển thị trên Ứng dụng này dành cho mục đích thông tin, có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào, có thể thay đổi tùy theo từng vùng, và có thể không phải là phiên bản hoàn toàn mới hoặc không chính xác. Hầu hết giá cả được đề cập đến là giá gốc của nhà sản xuất ("giá gốc") đôi khi được gọi là "Base MSRP"), trong đó, trừ khi có chỉ định khác, không bao gồm phí vận chuyển và lưu kho, bất kỳ loại thuế, phí nào áp dụng, chẳng hạn như quyền sở hữu và đăng ký, hoặc phí môi trường, phí, lệ phí cho đặc thù ngành cụ thể nào, bất kỳ giảm giá nào cho người tiêu dùng được áp dụng hoặc khuyến khích, và các chi phí của bất kỳ đại lý tùy chọn nào. Thiết bị tùy chọn không được bao gồm trừ khi có chỉ định cụ thể. Bất kỳ tính toán nào về giá, thuế, ưu đãi, cho thuê, điều khoản về tài chính chỉ để bạn tham khảo, và có thể không hoàn toàn chính xác. Mỗi Đại lý có quyền đưa ra mức giá giao dịch thực tế. Liên hệ đại lý mà bạn chọn để biết giá thực tế của bất kỳ xe nào và biết được bất kỳ điều khoản và điều kiện nào có thể được áp dụng.

6. Phương tiện minh họa

Bất kỳ phương tiện được hiển thị trên Ứng dụng này chỉ được sử dụng với mục đích minh họa. Phương tiện đi lại hiển thị thường là một mẫu xe trong các mẫu xe của năm. Các mẫu xe thực tế được cung cấp trong thị trường của bạn có thể khác. Thông tin chi tiết của một chiếc xe được lựa chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào các tính năng mà bạn lựa chọn. Các mẫu xe có sẵn có thể ít hơn và phương tiện mẫu có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường. Ford có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết về đặc điểm kỹ thuật, giá cả, thành phần, màu sắc, và sản phẩm sẵn có mà không cần thông báo trước.

7. Thông tin của bên thứ ba

Ứng dụng này có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Ford, bao gồm liên kết đến website của các đại lý Ford (“Trang web của Bên thứ ba”). Ford không kiểm soát, và tùy mức độ mà luật pháp cho phép, không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật, hoặc hoạt động của bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào. Ngoài ra, Ford sẽ không kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào. Bằng cách nhấp vào các liên kết, bạn miễn trừ cho Ford mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào, hoặc từ các nội dung của bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào. Khi sử dụng một Trang web của Bên thứ ba, bạn lưu ý rời khỏi Ứng dụng của Ford và đọc các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách về Bảo mật thông tin của mỗi Trang web của Bên thứ ba mà bạn truy cập.

8. Cấp phép có giới hạn

Trừ khi và chỉ trong phạm vi được quy định khác, Ứng dụng (bao gồm các phiên bản quá khứ, hiện tại và tương lai) và tất cả các nội dung được đưa vào, hoặc một phần của các Ứng dụng ("Tài Liệu`") được Ford, Công ty con hoặc Chi nhánh của Ford sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép. Nội dung của Ứng dụng và Tài liệu, bao gồm cả việc lựa chọn, phối hợp và sắp xếp Ứng dụng và Tài liệu, được bảo hộ bản quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa, bằng sáng chế, bí quyết thương mại hoặc quyền sở hữu khác, luật pháp và các quy định của hiệp định cho dù có hay không có một thông báo về bản quyền hoặc có dấu hiệu về quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật về bản quyền trên toàn thế giới khi sử dụng Ứng dụng và Tài liệu này và đồng ý ngăn chặn mọi sự sao chép trái phép các Tài liệu.

Với điều kiện bạn phải luôn tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này, Ford cho phép bạn quyền truy cập, xem, sử dụng, mở và nghe Ứng dụng và Tài liệu không độc quyền, không chuyển giao và có giới hạn cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Ford cho bạn quyền tải Ứng dụng và Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Tất cả các quyền lợi, quyền và lợi ích của Ứng dụng và Tài liệu không được cấp cho bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này được bảo lưu cho Ford, các Công ty con và Chi nhánh của Ford và/hoặc bên cấp quyền cho Ford. Bạn đồng ý không tranh chấp với Ford về quyền sở hữu hoặc giá trị của các quyền trong các Tài liệu trên Ứng dụng này.

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực kể từ ngày bạn cài đặt Ứng dụng này cho đến khi bạn chấm dứt (khi bạn gỡ bỏ cài đặt Ứng dụng này) hoặc Ford chấm dứt. Ford có thể đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ và tất cả các quyền và quyền hạn của bạn vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào, quyền lợi của bạn theo Mục này sẽ ngay lập tức chấm dứt và Ford có thể chấm dứt quyền truy cập vào Ứng dụng mà không cần thông báo và không phải hoàn phí (nếu có).

Bất kỳ quyền hoặc thẩm quyền nào mà bạn được Ford cho phép đều phải tuân thủ các nghĩa vụ và hạn chế sau đây:

 1. bạn phải giữ lại tất cả các bản sao của các Tài liệu tải về, tất cả bản quyền và thông báo về quyền sở hữu của các Tài liệu;
 2. bạn không được sao chép, in lại, sửa đổi, phân phối, dịch thuật, chuyển tải, xuất bản, cấp phép lại, chuyển nhượng, chuyển giao, bán, cho thuê hoặc phân phối các tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào khác hoặc sao chép hoặc công khai, trình bày, thực hiện hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào khác;
 3. Bạn không thể hoặc không được cho phép bên thứ ba, khai thác thương mại Ứng dụng, Tài liệu cũng như dữ liệu cơ bản, bao gồm nhưng không giới hạn, tạo ra phiên bản của Tài liệu, sử dụng bất kỳ dữ liệu khai thác, tự động hoặc những dự liệu tương tự được thu thập và sử dụng công cụ trên Tài liệu, tạo ra cơ sở dữ liệu, tải một cách hệ thống, lưu trữ bất kỳ hoặc tất cả các Tài liệu từ Ứng dụng hoặc các trang web, liên kết hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào của các Tài liệu, thay đổi cấu trúc, điều chỉnh nguồn, hoặc cố gắng thay đổi cấu trúc hoặc điều chỉnh bất kỳ mã hoặc cấu trúc nguồn của tất cả hoặc bất kỳ phần nào Tài liệu hoặc Ứng dụng bằng việc sử dụng kỹ thuật đảo ngược, tháo gỡ, dịch ngược hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.
 4. Bạn không được phép chuyển Tài liệu cho bất kỳ người nào khác trừ khi Tài liệu đó được sử dụng cho cá nhân, không có mục đích thương mại và bạn đã thông báo cho họ, và họ đã chấp thuận, các nghĩa vụ phát sinh theo các Điều khoản và Điều kiện này;
 5. Bạn không được phép sử dụng Ứng dụng hoặc Tài liệu với nội dung khác hoặc dưới hình thức bất hợp pháp, đe dọa, lăng mạ, quấy rối, phỉ báng, bôi nhọ, lừa đảo, gian lận, xâm hại quyền riêng tư của người khác, có hại, hoặc chứa các mô tả hoặc đồ họa rõ ràng quấy rối, làm suy giảm, hoặc đe dọa một cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên cơ sở tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác, hoặc khuyết tật;
 6. Bạn không được sử dụng Ứng dụng hoặc Tài liệu có nội dung khác hoặc trên danh nghĩa bất kỳ người nào, doanh nghiệp hoặc tổ chức, bao gồm Ford, các Công ty con, Chi nhánh của Ford hoặc các bên thứ ba có liên quan, và công nhân viên và đại lý của họ;
 7. Bạn không được can thiệp, cố gắng can thiệp, phá hoại, hoặc cố gắng để phá hoại các máy chủ hoặc mạng Ford, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào về truy cập hoặc an ninh mạng, chính sách, chỉ thị, thủ tục, hoặc quy định của Ford;
 8. Bạn không được sử dụng Ứng dụng hoặc Tài liệu như là một phương tiện để thực hiện các hành vi làm giảm, ảnh hưởng hoặc tổn hại đến danh tiếng hay thiện chí của Ford, được xác định tùy theo quyết định của Ford; và
 9. Bạn không được sử dụng Ứng dụng hoặc Tài liệu có nội dung khác hoặc liên quan tới nội dung người lớn hoặc lôi kéo các hành vi bất hợp pháp, cờ bạc, hoặc bán thuốc lá hoặc rượu.
 10. Nếu bạn không phải người thanh toán hóa đơn cho điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay đang được sử dụng để truy cập Ứng dụng, giả định sẽ được đặt ra là bạn đã được người thanh toán hóa đơn cho phép sử dụng Ứng dụng và các tính năng của Ứng dụng.

9. Về điều khoản và giới hạn khác

CẢNH BÁO: BẤT KỲ NỖ LỰC NÀO CỦA BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO CỐ Ý LÀM TỔN HẠI ĐẾN ỨNG DỤNG HOẶC TRANG WEB ỨNG DỤNG, LÀM XÁO TRỘN QUY TRÌNH TRÌNH DUYỆT HOẶC TỔN HẠI ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP PHÁP CỦA FORD ĐỀU ĐƯỢC COI NHƯ VI PHẠM LUẬT HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ, VÀ NẾU PHÁT HIỆN RA BẤT KỲ HÀNH VI NÀO FORD CÓ QUYỀN HỢP TÁC VỚI CÁC CƠ QUAN PHÁP LUẬT NHẰM TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Ứng dụng này là nguồn tài sản cho những người quan tâm đến sản phẩm, các dự án và sáng kiến của Công ty Ford Motor, Không phải là nơi để giải quyết vấn đề bảo hành hoặc trả lời các câu hỏi cho khách hàng hoặc giải đáp các quan ngại của khách hàng hay cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho sản phẩm của Công ty Ford Motor. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm của Công ty Ford Motor, vui lòng liên hệ Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng của Ford gọi 1 800-392-3673 tại Hoa Kỳ hoặc 1 800-565-3673 ở Canada trong giờ làm việc.

10. Thông báo về Nhãn hiệu

Tên Ford, và tất cả các nhãn hiệu và logo hiển thị trên Ứng dụng này được sở hữu hoặc sử dụng dưới bản quyền của Ford. Những nhãn hiệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, tên thương hiệu sản phẩm (ví dụ, Ford, Lincoln, Motorcraft), tên model xe (ví dụ, Mustang, Fiesta, Focus), khẩu hiệu (ví dụ, Xây dựng Ford Tough), và các logo và biểu tượng. Việc sử dụng trái phép bất kỳ nhãn hiệu nào hiển thị trên Ứng dụng này đều bị nghiêm cấm.

11. Đại lý được ủy quyền nhận thông báo về Quyền tác giả

Ford sẽ phản hồi các thông báo về việc vi phạm quyền tác giả được quy định tại Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") của Hoa Kỳ. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Ứng dụng này vi phạm quyền tác giả của bạn, xin vui lòng liên hệ với đại lý được chỉ định của Ford để nhận thông báo bằng văn bản như sau:

Đại lý được chỉ định:

Kara Tertzag Lividini

Suite E8029

330 Town Center Dr.

Dearborn, Michigan 48.126

Địa chỉ Email: KTERTZAG@Ford.com

Số điện thoại: 313-323-8559

Fax: 313-323-9006 Trong thông tin liên lạc của bạn, xin vui lòng bao gồm:

 1. Chữ ký thật hoặc chữ ký điện tử của bạn.
 2. Xác định các đối tượng bạn cho rằng đã bị vi phạm, hoặc, nếu có nhiều đối tượng bị xâm phạm, danh sách đại diện của các đối tượng đó.
 3. Xác định các tài liệu mà bạn cho là vi phạm và thông tin hợp lý đủ để cho phép chúng tôi xác định.
 4. Cung cấp thông tin đầy đủ cho phép chúng tôi liên lạc với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, và nếu có thể, một địa chỉ email.
 5. Một tài liệu đủ cơ sở chứng minh việc sử dụng tài liệu này là không được sự cho phép của bạn hoặc của pháp luật.
 6. Một văn bản chứng minh rằng các thông tin mà bạn thông báo là chính xác.

Nếu các thông tin liên lạc được người đại diện cho bạn gửi đến Ford, thì cần có tài liệu thể hiện rằng người đại diện được bạn ủy quyền hợp pháp. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu của điều khoản trên, thông báo DMCA của bạn sẽ không hợp lệ. Vui lòng xem 17 USC§ 512 để biết thêm thông tin liên quan đến các thông báo DMCA và DMCA.

12. Về miễn trách nhiệm và bồi thường

Bằng cách sử dụng Ứng dụng này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, miễn trách nhiệm và không làm tổn hại đến Ford và các Công ty con và Chi nhánh của Ford, các nhà phân phối tương ứng, các đại lý, các hiệp hội đại lý và cơ quan quảng cáo và khuyến mãi, cùng với nhân viên tương ứng, các đại lý, các giám đốc, nhân viên và cổ đông của Ford, khỏi tất cả các nghĩa vụ, khiếu nại, bồi thường thiệt hại và các chi phí (bao gồm cả lệ phí và chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng Ứng dụng này, việc vi phạm hoặc có khả năng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, và các vi phạm và/hoặc khả năng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền tác giả, quyền sở hữu và các quyền khác của bên thứ ba.

Ford bảo lưu quyền được bảo hộ độc quyền và được kiểm soát bất kỳ vấn đề nào mà không cần phải được bạn miễn trách nhiệm, và, trong trường hợp này, bạn sẽ đồng ý hợp tác với luật sư của Ford trong tất cả các vụ kiện này. Bạn xác nhận và đồng ý rằng nhà cung cấp Ứng dụng của bạn không có trách nhiệm hoặc quyền hạn gì trong việc điều tra, khiếu kiện, kiện tụng hoặc yêu cầu bồi thường đối với bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nào.

13. Sự từ bỏ:

Ford có thể bất cứ lúc nào sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện bằng cách cập nhật Ứng dụng này. Bạn sẽ có nghĩa vụ tuân thủ các sửa đổi, và vì vậy, có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này. LƯU Ý RẰNG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CHỈ ÁP DỤNG CHO ỨNG DỤNG NÀY, CÁC TRANG WEB VÀ CÁC ỨNG DỤNG KHÁC CỦA FORD HOẶC CÁC CÔNG TY CON CỦA FORD CÓ THỂ CÓ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC KHI TRUY CẬP VÀ ỨNG DỤNG, BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIÊU KIỆN ÁP DỤNG CHO CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ.

Ứng dụng này và tất cả các thông tin của nó chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin, có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy và các lỗi khác, nhà cung cấp chỉ chịu trách nhiệm cho những gì đã được mô tả trong Ứng dụng, ngoài ra không chịu trách nhiệm gì thêm. Tại các khu vực nhất định, các thông tin được cung cấp có thể đại diện cho một ý kiến hay đánh giá nhất định. Ford, người cung cấp thông tin và các đại lý không bảo đảm, đại diện, hoặc bảo hành cho độ chính xác, sự thường xuyên, hay tính đầy đủ, sự vận hành của Ứng dụng, các thông tin, tài liệu, nội dung, tính sẵn có, và các sản phẩm khác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ford từ chối mọi bảo đảm, diễn đạt hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, khả năng bán được của sản phẩm và sự phù hợp cho mục đích cụ thể. Trong trường hợp Ứng dụng này không đáp ứng được bất kỳ bảo đảm nào, bạn có thể thông báo cho nhà cung cấp Ứng dụng của bạn, họ có thể hoàn lại tiền cho Ứng dụng đến mức tối đa cho phép của pháp luật. Họ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng cửa hàng cung cấp Ứng dụng của bạn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của bạn hoặc một bên thứ ba liên quan đến Ứng dụng hoặc việc sử dụng hoặc sở hữu Ứng dụng của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) khiếu nại về nghĩa vụ sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng không phù hợp với yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành; và (iii) khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc các luật tương tự.

TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA FORD TỪ CHỐI MỌI NGHĨA VỤ BẢO ĐẢM, DIỄN ĐẠT HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ỨNG DỤNG NÀY VÀ VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CỦA BẠN ĐÍNH KÈM. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, FORD, NHÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ ĐẠI LÝ CỦA FORD KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ (i) LỖI HOẶC TÍNH KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG, (ii) TỔN THẤT CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI, (iii) BẤT KỲ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI , TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ MỘT CÁCH TRÁI PHÉP, (iv) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC DỪNG ĐƯỜNG TRUYỀN TỚI HAY TỪ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI, (v)BẤT KỲ LỖI KỸ THUẬT, VIRUS, CHƯƠNG TÌNH ĐỘC HẠI, HAY NHỮNG GÌ MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN TỚI HOẶC QUA ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA, HOẶC (vi) BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG BẤT CỨ NỘI DUNG HAY MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI VỚI HÌNH THỨC PHÁT SINH, LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GỬI QUA THƯ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN HAY CÓ SẴN TRONG ỨNG DỤNG.

TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, FORD KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, BẢO HÀNH HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA TỪ TRANG WEB, ỨNG DỤNG, HOẶC BẤT CỨ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG LIÊN KẾT, HOẶC KẾT HỢP VỚI CÁC BIỂN BÁO HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC, VÀ FORD KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÊN HAY CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO QUẢN LÝ BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA. KHI MUA MỘT SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT KỲ TRUNG GIAN NÀO, BẠN NÊN CẢNH GIÁC VÀ CÓ NHỮNG ĐÁNH GIÁ MỘT CÁCH HỢP LÝ. FORD, NHÀ CUNG CẤP THÔNG TIN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA FORD KHÔNG CUNG CẤP BẤT CỨ DỊCH VỤ PHÁP LÝ, THUẾ, Y TẾ, TƯ VẤN, KẾ TOÁN, ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH HOẶC BẤT CỨ DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP NÀO KHÁC.

Mục này không làm ảnh hưởng hoặc có mục đích làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của khách hàng mà không thể bị loại trừ theo các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Trong phạm vi pháp luật cho phép, bất kỳ trách nhiệm nào của Ford, các nhân viên, Giám đốc, người lao động, các doanh nghiệp có liên quan, các Công ty con, cổ đông, người đại diện, hoặc đại lý, đối với bất kỳ hành vi vi phạm quyền nào đều bị giới hạn trong phạm vi số tiền mà khách hàng phải trả để sử dụng Ứng dụng này.

14. Quy định khác

Các Điều khoản và Điều kiện này kèm theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bạn đồng ý khi sử dụng tính năng cụ thể của Ứng dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận liên quan đến Ứng dụng và các dịch vụ, và thay thế cho tất cả các thỏa thuận trước hoặc cùng thời điểm, bằng hình thức điện tử, lời nói hay bằng văn bản giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Ứng dụng hoặc dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng. Ứng dụng này thuộc sở hữu của Ford, có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Trừ trường hợp và trong phạm vi luật pháp địa phương yêu cầu khác đi, các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với, pháp luật của Nhà nước Michigan, trường hợp có xung đột với các quy định pháp luật của nước sở tại, nguyên tắc lựa chọn pháp luật sẽ được áp dụng. Nếu tòa án quyết định rằng bất kỳ điều nào trong các Điều khoản và Điều kiện này là trái pháp luật hoặc không thể thực thi, thì chính các điều khoản và điều kiện đó sẽ hết hiệu lực, các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn được áp dụng. Việc Ford không thực thi hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc từ bỏ quy định đó. Nếu tòa án có thẩm quyền tìm thấy bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào là không hợp lệ, các bên vẫn đồng ý rằng tòa án nên cố gắng để thi hành ý định của các bên như được thể hiện trong nội dung của điều khoản đó, và các quy định khác trong Điều khoản và điều kiện vẫn có hiệu lực thi hành. Trừ khi pháp luật nước sở tại có quy định khác, tất cả các vụ kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đưa ra tòa án Liên bang hoặc Bang của Wayne County, Michigan. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc khiếu nại gì liên quan đến Ứng dụng này bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách tìm kiếm thông tin liên lạc tại địa phương của bạn qua trang web này https://corporate.ford.com/our-company/country-websites, hoặc liên hệ với chúng tôi tại Hoa Kỳ tại:

Telephone 800-392-3673 800-232-5952 (TDD for the hearing impaired)

Thời gian từ 8:00 am - 5:00 pm EST thứ hai – thứ sáu

Địa chỉ: Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Ford Motor P.O. Box 6248 Dearborn, MI 48126

15. Điều khoản chung cho người dùng

Nếu Ứng dụng đã cho phép bạn cung cấp thông tin cho Ford, (“Thông tin Người dùng”), bạn hiểu và đồng ý rằng Thông tin Người dùng sẽ không được Ford coi là thông tin bí mật trừ trường hợp như được quy định rõ tại văn bản là những thông tin bí mật cá nhân như được mô tả dưới đây. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp Thông tin Người dùng và hậu quả của việc đưa lên Ứng dụng hay công khai Thông tin Người dùng của bạn. Thông tin Người dùng của bạn có thể được hiển thị công khai, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới sẽ có thể nhìn thấy bài đăng của bạn cũng như bất kỳ ý kiến gì mà bạn chia sẻ. Ford không chia sẻ, bán, hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba để họ sử dụng nếu như không có sự lựa chọn của bạn. Bằng cách gửi thư điện tử của bạn, bạn đồng ý rằng Ford và nhà cung cấp dịch vụ thứ ba có thể sử dụng địa chỉ email để liên lạc với bạn về Thông tin Người dùng của bạn hoặc cho các mục đích quản trị khác. Ví dụ về Thông tin Người dùng sẽ không được xem xét (mục loại trừ) là:

(a) thông tin bí mật;

(b) kiểu dáng sản phẩm, ý tưởng thiết kế;

(c) tên sản phẩm, khẩu hiệu, ý tưởng biểu tượng;

(d) quảng cáo hoặc đề xuất tiếp thị (thương mại, các bài hát, v.v.);

(e) Các giải pháp kinh doanh hay các phương thức kinh doanh (tái cơ cấu, mua lại, v.v.); và

(f) những thông tin được cung cấp mà Ford, với toàn quyền quyết định của mình, cho rằng không phù hợp vì bất kỳ lý do gì (ví dụ như những thông tin có chứa những lời nói thô tục, ngôn ngữ khiêu dâm, nhận xét xấu, đe dọa, v.v.).

16. Quyền của Ford đối với Thông tin Người dung

Bằng việc gửi Thông tin Người dùng, cho phép Ford quyền không hủy ngang, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không độc quyền, đã trả phí, có hiệu lực toàn cầu việc (a) sử dụng, sao chép, truyền tải, phân phối, sản xuất lại, chỉnh sửa, tạo ra tác phẩm phái sinh, chuyển giao, kết hợp với những ý tưởng hoặc các tác phẩm khác, xuất bản, dịch, thực hiện công khai, và công khai hiển thị Thông tin Người dùng của bạn (hoặc bất kỳ sửa đổi nào) một phần hoặc toàn bộ dưới bất kỳ dạng hay hình thức nào được biết tại thời điểm hiện tại hay được phát triển trong tương lai, và (b) sử dụng (và cho phép người khác sử dụng) Thông tin Người dùng dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích gì (bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích thương mại) mà Ford cho là thích hợp (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc tích hợp Thông tin Người dùng của bạn hoặc bất kỳ chỉnh sửa nào, một phần hoặc toàn bộ, vào bất kỳ phương tiện, công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Ford bảo lưu quyền được đăng quảng cáo các Thông tin Người dùng và sử dụng các Thông tin Người dùng cho việc quảng cáo và mục đích khuyến mại. Bằng việc chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này bạn công bố là bạn đã hiểu và chấp nhận quyền của Ford được quảng cáo liên quan đến Thông tin Người dùng cho mục đích quảng bá sản phẩm và khuyến mại. Ford có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xem trước Thông tin Người dùng hoặc kiểm soát bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc của trang web mà bạn sử dụng để đăng Thông tin Người dùng. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các Thông tin Người dùng.

17. Tư vấn

Ford không thực hiện chức năng tư vấn. Chúng tôi không có nghĩa vụ giải thích cho bạn về bất kỳ một quyết định nào liên quan đến Thông tin Người dùng của bạn. Điều này áp dụng cho việc đăng bài hoặc bất kỳ ý kiến nào mà bạn đưa ra cũng như bất kỳ thông tin nào mà bạn tiết lộ, bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo cho bạn những thông tin chúng tôi biết hoặc phát hiện ra từ Thông tin Người dùng của bạn.

Phần 2 – Chính sách về Bảo mật thông tin của Ứng dụng Người dùng của Ford

1. Quy định chung

Công ty Ford Motor (“Ford”, “chúng tôi”, “nó”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết Bảo mật thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích chính sách và thực tiễn của Ford về thông tin khách hàng trực tuyến. Bằng tuyên bố này, Ford hướng dẫn cho bạn để có được một mức độ thuận tiện và tự tin về cách thu thập thông tin, sử dụng, bảo vệ thông tin cá nhân và các thông tin khác mà bạn thu thập được hoặc thông tin bạn cung cấp thông qua Ứng dụng này, và làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này.

2. Thông tin về Tổ chức của bạn và Ứng dụng và Hoạt động thu thập dữ liệu chung

Quy định về Bảo mật Thông tin này áp dụng đối với Ứng dụng Người dùng của Ford (“Owners App”). Ứng dụng Người dùng của Ford thuộc quyền sở hữu của Bộ phận Tiếp thị Bán hàng và Dịch vụ của Công ty Ford Motor, 16800 Executive Plaza Drive, Dearborn, MI 48.126.

Ứng dụng Người dùng của Ford được phát triển để cung cấp cho chủ sở hữu xe Ford một công cụ kết hợp các nguồn lực để cải thiện hỗ trợ chủ sở hữu trong vấn đề dịch vụ và kinh nghiệm lái xe.

Nhiều tính năng và các thông tin có sẵn cho bạn trên các trang web của Ford có sẵn trong Ứng dụng cung cấp sẽ cho bạn thêm các thông tin và chức năng. Ứng dụng cung cấp quyền truy cập thông tin về xe, về đại lý, những thông tin triệu hồi và những nội dung hỗ trợ.

3. Thông tin Nhận dạng cá nhân Ford cần thu thập từ bạn

Khi bạn sử dụng Ứng dụng Người dùng của Ford sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn trừ khi bạn cung cấp một cách tự nguyện. Đối với mục đích của bảo mật này, thông tin cá nhân là thông tin xác định bạn là một cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (và số thẻ tín dụng nếu bạn đặt hàng). Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân của bạn bạn vẫn có thể truy cập Ứng dụng, tuy nhiên bạn có thể không tạo được tài khoản để truy cập vào các trang nhất định trên Ứng dụng này, tham gia chương trình khuyến mãi, nhận được thông tin sản phẩm, hoặc kích hoạt hoặc sử dụng một dịch vụ.

Mục tiêu chính của Ford trong việc thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Ứng dụng Người dùng của Ford là cung cấp cho bạn các chức năng và dịch vụ mà bạn cần để có một trải nghiệm đầy ý nghĩa và định hướng khách hàng trong khi sử dụng các tính năng Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể sử dụng từng bài và công nghệ tương tự để lưu trữ thông tin cá nhân để xác minh các thông tin đăng nhập. Các phương pháp thu thập và cách chúng làm việc được bao gồm trong phần 7 - Phương pháp để thu thập thông tin dưới đây.

4. Ford sử dụng thông tin thu thập được như thế nào

Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập trên Ứng dụng Người dùng của Ford có thể được sử dụng để:

 • Thực hiện một yêu cầu của người dùng Ứng dụng (ví dụ, tạo thông tin đăng nhập, hoàn thành tờ rơi, hướng dẫn để gửi tài liệu tiếp thị hay quảng cáo bao gồm cả email)
 • Hoàn thành và giao một đơn đặt hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ
 • Đáp ứng một yêu cầu hoặc để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới
 • Tạo cho người dùng trải nghiệm thân thiện hơn
 • Phân tích Ứng dụng để cải thiện giao diện, nội dung, chào sản phẩm và dịch vụ
 • Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của công ty Ford và có thể được sử dụng để tiếp thị và các mục đích khác
 • So sánh những dữ liệu cá nhân thu thập được qua Ứng dụng này với dữ liệu về bạn mà Ford đã thu thập được qua các nguồn khác
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý

Người dùng của Ford có thể gửi tin nhắn đến thiết bị di động của bạn, nếu bạn chọn để nhận tin nhắn qua hệ điều hành của thiết bị. Các tin nhắn này cần được đọc một cách an toàn, khi xe đang dừng đỗ. Đừng đọc tin nhắn trong khi lái xe. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật liên bang, tỉnh và địa phương hoặc tiểu bang.

a.Truy cập vào chức năng thông báo (Opt-in)

Dựa vào các cách thông báo mà bạn chọn khi hoặc sau khi đăng ký tài khoản của bạn, Ứng dụng Người dùng của Ford có thể gửi thông báo đẩy tới thiết bị di động bạn đã đăng ký. Bằng cách cho phép hiển thị thông báo, bạn:

 • Xác nhận rằng bạn
 • là chủ tài khoản điện thoại di động hoặc
 • được chủ tài khoản cho phép xác nhận và
 • Hoàn toàn đồng ý với Thông tin Người dùng của Ford gửi và bạn nhận được thông báo đẩy phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm cả Bảo mật thông tin của Người dùng của Ford.

Phí tin nhắn và dữ liệu có thể được áp dụng.

b.Thoát ra khỏi chức năng thông báo (Opt –Out)

Bạn có thể chọn không nhận được thông báo của Ứng dụng Người dùng của Ford bằng cách tắt chức năng này hoặc bằng cách tắt các thông báo trong Ứng dụng.

5. Các thông tin không thuộc về Thông tin bí mật cá nhân mà Ford thu thập

Ứng dụng Người dùng của Ford thu thập những thông tin khác không thuộc thông tin cá nhân của người dùng Ứng dụng. Điều này có nghĩa rằng các thông tin này không được phân loại như cơ sở để nhận dạng người dùng Ứng dụng, mà là thông tin được thu thập và thu thập qua một nguồn tổng hợp [hoặc vô danh] nào đó bao gồm tất cả người sử dụng Ứng dụng. Thông tin mang tính phi cá nhân bao gồm việc theo dõi các trang Ứng dụng đã truy cập hoặc số lượng thời gian dành cho Ứng dụng.

Nếu thiết bị di động của bạn có trang bị tính năng GPS, bạn có thể sử dụng chức năng định vị nhất định trên Ứng dụng để xác định vị trí của bạn khi thực hiện yêu cầu. Các mục tiêu chính trong việc thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của bạn là để có thể thực hiện các số liệu Ứng dụng cho phép Ford cải thiện các chức năng của Ứng dụng.

Ford có thể sử dụng phiên, bản ghi trang, quảng cáo / đèn hiệu web/ GIF/ thẻ pixel, biển quảng cáo hoặc liên kết, và các công cụ phân tích theo của bên thứ ba (chẳng hạn như thẻ Omniture) để thu thập tổng hợp các thông tin không thuộc về cá nhân của người dùng Ứng dụng. Phần giải thích cho từng mục và hoạt động của từng tính năng được quy định trong Mục 7- Phương pháp thu thập thông tin bên dưới.

6. Ford sử dụng thông tin phi cá nhân thu thập được như thế nào

Thông tin nhận dạng phi cá nhân được thu thập trên Ứng dụng Người dùng của Ford có thể được sử dụng để:

 • Tổng hợp dữ liệu phân tích và thống kê để giúp cho việc thiết kế Ứng dụng và xác định các tính năng phổ biến
 • Hoạt động đánh giá Ứng dụng cho phép Ford để cập nhật Ứng dụng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng và
 • Cho phép khách hàng trải nghiệm thân thiện với người dùng Ứng dụng Người dùng của Ford sử dụng thông tin phi cá nhân cho các mục đích thực hiện các phân tích về kinh nghiệm của người dùng khi sử dụng Ứng dụng.

Phân tích này:

 • Được thực hiện trên cấp độ tổng thể và không nhận dạng bạn hay thông tin của bạn một cách cá nhân
 • Có thể liên quan đến việc sử dụng một nhà cung cấp bên thứ ba đại diện của Ứng dụng Người dùng của Ford
 • Được thực hiện để cải thiện Ứng dụng và trải nghiệm người dùng
 • Có thể bao gồm việc sử dụng các tệp hoặc bản ghi theo dõi hoạt động người dùng trên Ứng dụng khác của Ford Motor Company hoặc các trang web hoặc để theo dõi các sự kiện khác.

7. Phương pháp thu thập thông tin

Một "bản ghi", “đánh đấu” hoặc công nghệ tương tự bằng cách sử dụng một tệp dữ liệu nhỏ giúp chúng tôi bằng nhiều cách có thể làm việc ghé thăm trang web hoặc sử dụng Ứng dụng của bạn thú vị và nhiều ý nghĩa hơn. Ví dụ, “bản ghi” tránh việc bạn phải đăng nhập lại mỗi lần bạn trở lại một trang web hoặc sử dụng lại Ứng dụng. Chúng cũng cho phép Ford thiết kế trang web hoặc Ứng dụng hoặc quảng cáo phù hợp hớn với sở thích và mong đợi của bạn. Có một số loại bản ghi khác nhau.

“Phiên lưu trữ ngắn hạn” chỉ được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính (RAM) và chỉ kéo dài trong phiên duyệt web của bạn. Khi bạn đóng tất cả cửa sổ trình duyệt, hoặc khi bạn tắt máy tính, các phiên lưu trữ ngắn hạn sẽ bị xóa mãi mãi.

“Phiên lưu trữ dài hạn” được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính trong một khoảng thời gian được quy định trước, có thể là một ngày, một tuần, hoặc 10 năm kể từ bây giờ. Phiên lưu trữ dài hạn tồn tại trên máy tính của bạn cho đến khi a) hết hạn, b) chúng được ghi đè bởi các phiên mới hơn, hoặc c) bạn tự gỡ bỏ chúng. Hầu hết các trình duyệt có thể được cài đặt để không nhận các phiên này, tuy nhiên, điều này có thể ngăn cản bạn truy cập vào một số trang web hoặc các chức năng Ứng dụng hoặc tính năng.

Ứng dụng này có thể sử dụng các công cụ phân tích theo dõi truy cập của bên thứ ba (chẳng hạn như Adobe Analytics) để nắm bắt số liệu thống kê truy cập. Các bên có thể thu thập thông tin về việc sử dụng Ứng dụng và trên Ứng dụng khác nhau và các trang web theo thời gian.

Ứng dụng Người dùng của Ford có thể sử dụng các thẻ quảng cáo spotlight/ đèn hiệu web/ GIF/ pixel, đó là công cụ Ứng dụng giúp xác định, ví dụ như, liệu một trang đã được truy cập hay không và được truy cập bao nhiêu lần. Thư điện tử hoặc bản tin điện tử mà chúng tôi gửi có thể sử dụng các công cụ (ví dụ, thẻ pixel hoặc các cảnh báo web) để thu thập số liệu thư và thông tin để cải thiện trải nghiệm của người đọc như bao nhiêu email được mở, liệu chúng đã được in hoặc chuyển tiếp, các loại thiết bị được sử dụng để truy cập (ví dụ, điện thoại di động hoặc máy tính), và được truy cập từ các thành phố, tiểu bang và quận cùng với địa chỉ IP hiện hành. Nói chung, bất kỳ hình ảnh điện tử được xem như là một phần của một trang web, bao gồm các biển quảng cáo, có thể hoạt động như một đèn hiệu web.

Ứng dụng này có thể tạo ra một "phiên đăng nhập" khi bạn sử dụng Ứng dụng. Các bản ghi này được dùng để giúp chúng tôi xác định việc mọi người truy cập thông qua các trang web hoặc Ứng dụng. Bằng cách này, các trang có thể được lập trình để các thông tin thường xuyên truy cập có thể được tìm thấy dễ dàng. Bằng cách theo dõi truy cập trang, nó cũng có thể được xác định liệu các thông tin cung cấp đang được sử dụng. Ứng dụng này có thể sử dụng các công cụ kèm theo để làm cho việc truy cập của bạn đến Ứng dụng này thú vị và có ích hơn với bạn. Ví dụ, các nhận dạng thiết bị cho phép Ford chỉnh sửa Ứng dụng để phù hợp hơn với sở thích của bạn và tránh các hoạt động lặp đi lặp lại.

8. Chia sẻ thông tin

Ứng dụng Người dùng của Ford không chia sẻ, bán, hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân với các công ty độc lập để họ sử dụng nếu như bạn không lựa chọn đồng ý.

Thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp cho Ford trong quá trình sử dụng các tính năng Ứng dụng hoặc yêu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Ứng dụng này có thể được thu thập và lưu trữ trong một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu của Ford và có thể được sử dụng cho mục đích liên lạc với bạn cho việc giao khuyến mại, các chương trình tiếp thị hoặc các trao đổi khác từ Ứng dụng này hoặc Chương trình và dịch vụ khác của Công ty Ford Motor.

Ford có thể chia sẻ thông tin cá nhân được thu thập về bạn với các công ty khác trong chuỗi các Công ty của Ford Motor hoặc các Công ty con. Ford “nhóm công ty” được hiểu là nhóm các công ty có chung một chủ sở hữu hoặc chung một hình thức kiểm soát. Ford chia sẻ thông tin trong nhóm công ty như một thực tiễn thông dụng của hoạt động kinh doanh và cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của mình.

Các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Ứng dụng Người dùng của Ford có thể được chia sẻ cho các đại lý được ủy quyền của Ford. Điều này là cần thiết, ví dụ như, để đáp ứng yêu cầu của bạn về việc công bố giá bán sản phẩm hoặc để cung cấp cho đại lý thông tin vì mục tiêu liên hệ lại với khách hàng như một thủ tục trong hoạt động kinh doanh của Đại lý. Các Đại lý không bị giới hạn sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong Ứng dụng Người dùng của Ford.

Các nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác của Ứng dụng Người dùng của Ford, những người có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của ban liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho Ứng dụng Người dùng của Ford được yêu cầu giữ bí mật thông tin của bạn và không được phép sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cung cấp dịch vụ mà họ đang thực hiện cho Ứng dụng Người dùng của Ford.

Mạng lưới Ứng dụng Người dùng của Ford có thể được chia sẻ với trang web hoặc Ứng dụng khác của Công ty Ford Motor hoặc Công ty con hoặc Chi nhánh.

Ứng dụng Người dùng của Ford có quyền tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn, mà không cần thông báo, nếu (1) cho rằng những hành động đó là cần thiết để: (a) phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quá trình hợp pháp của Công ty Ford Motor, Chi nhánh của Công ty hoặc các trang web hoặc Ứng dụng; (b) bảo vệ quyền lợi, tài sản của Công ty Ford Motor, và Chi nhánh hoặc trang web này hoặc Ứng dụng; hoặc (c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của Công ty Ford Motor hoặc nhân viên chi nhánh, người sử dụng các trang web của các chi nhánh hoặc Ứng dụng, hoặc của cộng đồng; hoặc (2) theo yêu cầu của pháp luật.

9. Bảo mật thông tin của bạn

Bảo mật thông tin của khách truy cập vào trang web của Ford hoặc người sử dụng Ứng dụng rất quan trọng đối với chúng tôi. Ford sử dụng các hệ thống, chính sách và thủ tục để duy trì độ chính xác của thông tin và bảo vệ thông tin khỏi bị mất, lạm dụng hoặc thay đổi .

Khi bạn gửi thông tin cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc số điện thoại, đến Ứng dụng Người dùng của Ford, "Secure Socket Layers " hoặc SSL sẽ được sử dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn. SSL là công nghệ mã hóa giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lạm dụng trái phép.

Các nhà cung cấp, nhà thầu hoặc các đối tác của Ứng dụng Người dùng của Ford có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn khi kết nối với các dịch vụ cung cấp cho Ứng dụng Người dùng của Ford được yêu cầu giữ bí mật thông tin của bạn.

Các nhà cung cấp không được phép sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện cho Ứng dụng Người dùng của Ford.

10. Xử lý thông tin cá nhân

Bằng cách sử dụng Ứng dụng này và cung cấp những thông tin cá nhân của bạn cho Ford, bạn hiểu và đồng ý với việc thu thập, sử dụng, xử lý, chuyền đi, và công bố thông tin cá nhân và thông tin không cá nhân của bạn trên toàn cầu --- bao gồm cả Hoa Kỳ - phù hợp với quy định Bảo mật Thông tin này. Vì vậy, bằng việc sử dụng Ứng dụng này và cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyền đi các thông tin đó qua các biên giới quốc gia, và việc sử dụng, xử lý, và công bố các thông tin đó tại tất cả các địa điểm trên toàn cầu. Sự đồng ý của bạn sẽ được coi là bao gồm cả việc đồng ý chuyển đi các thông tin cá nhân hoặc không thuộc cá nhân của bạn đến những nước có thể có mức độ bảo mật thông tin khác với đất nước của bạn.

11. Kết nối với các Ứng dụng khác

Ứng dụng Người dùng của Ford có thể có các liên kết đến các trang web hoặc Ứng dụng khác. Bạn nên tìm hiểu những điều khoản bảo mật thông tin của tất cả các trang web hoặc Ứng dụng mà bạn truy cập hoặc tải về, bao gồm cả những liên kết của các trang đó để bạn có thể biết được các trang web hoặc Ứng dụng đó thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn như thế nào. Ứng dụng Người dùng của Ford không chịu trách nhiệm về những điều khoản riêng tư, nội dung hoặc xử lý dữ liệu thực hành trên các trang web hoặc Ứng dụng khác.

Ứng dụng này cũng cung cấp các dịch vụ định vị đại lý và xe, dịch vụ này được cung cấp bởi một nhà cung cấp bản đồ thứ ba. Để cung cấp cho bạn định vị đại lý gần nhất hoặc vị trí của chiếc xe của bạn, Ứng dụng có thể cần phải thu thập các địa chỉ IP để xác định vị trí của bạn, hoặc có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin địa lý như zip/ mã vùng của Thành phố và Bang. Nếu các chức năng GPS trên thiết bị di động của bạn đang bật (trường hợp thiết bị di động có GPS), Ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu GPS để xác định vị trí của bạn để thực hiện yêu cầu của bạn tìm vị trí của đại lý. Khi bản đồ được sử dụng cho các dịch vụ định vị đại lý, các nhà cung cấp bản đồ của bên thứ ba có thể được cung cấp một mã zip/ mã vùng. Bằng cách sử dụng các dịch vụ định vị, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản về dịch vụ hoặc sử dụng hoặc chính sách bảo mật của nhà cung cấp bản đồ thứ ba.

12. Bảo mật đối với trẻ em

Ứng dụng Người dùng của Ford không có chủ định thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi.

Nếu một trẻ em đã cung cấp thông tin cá nhân của mình, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em đó có thể liên hệ với Ford tại số điện thoại hoặc địa chỉ gửi thư được liệt kê trong mục 14 nếu họ muốn thông tin này đã bị xóa từ khỏi dữ liệu của Ford. Ford sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để xóa thông tin của trẻ em đó từ các cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin cho Ứng dụng Người dùng của Ford.

13. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc mối quan tâm về tuyên bố bảo mật trực tuyến này đối với Ứng dụng Người dùng của Ford, thực tiễn bảo mật Ứng dụng Người dùng của Ford, hoặc có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các nội dung của Ứng dụng này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến: ownerapp@ford.com.

Ứng dụng Người dùng của Ford cam kết làm việc với người tiêu dùng để có được một giải pháp công bằng và nhanh chóng của bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp về Bảo mật thông tin và việc xử lý các dữ liệu của bạn. Ứng dụng Người dùng của Ford vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi và ý kiến của bạn.

14. Ngày hiệu lực của Chính sách Bảo mật Thông tin và sửa đổi

Đôi khi Bảo mật thông tin này có thể được sửa đổi để ghi nhận sự thay đổi của Ứng dụng hoặc thực tiễn bảo mật thông tin.

Ngày có hiệu lực của Chính sách Bảo mật thông tin này là 15 tháng 05 năm 2015.

Lưu ý: Trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào về nội dung giữa bản dịch Tiếng Việt và bản gốc Tiếng Anh, bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Acknowledgements

The Ford Owners App may include the following licensed software:

(C) International Organization for Standardization 1986 Permission to copy in any form is granted for use with conforming SGML systems and applications as defined in ISO 8879, provided this notice is included in all copies. This has been extended for use with HTML to cover the full set of codes in the range 160-255 decimal.

This App may include software licensed under the Apache 2.0 license and developed by the following:

Copyright 1999-2014 Apache Software Foundation

Copyright (C) 2012-2013 Square, Inc.

Copyright (C) 2010-2012 The Android Open Source Project

@author Alexander Y. Kleymenov

With parts by Mark Miller, Copyright (C) 2011 Google Inc.

Copyright 2012 FasterXML.com

Copyright 2002-2010, The Apache Software Foundation and other contributors

Copyright 2008, The Android Open Source Project

Copyright (C) Microsoft Open Technologies, Inc.

Copyright 2008-2011 Google Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS-IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

This App may include software licensed under the BSD-style license and developed by the following:

Copyright (C) 2012, Artur Adib All rights reserved.

Copyright (C) 2001-2005, David N. Main, All rights reserved.;

Stdint.h, Copyright (C) 2006-2008, Alexander Chemeris; LodePNG, Copyright (c) 2005-2013 Lode Vandevenne.

BSD-style License:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This App may include software licensed under the MIT license and developed by the following:

Copyright (C) 2010 Ryan McGrath

Copyright (C) 2012 Artur Adib

Copyright 2009–2013 Kristopher Michael Kowal. All rights reserved.

With parts by Tyler Close, Copyright 2007-2009 Tyler Close

Copyright 2009, 2010, 2011 Isaac Z. Schlueter. All rights reserved.

Copyright (C) 2001 – 2010, The SCons Foundation

Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard and other contributors. All Rights Reserved.

Copyright (C) 1998 - 2001 Bjorn Reese breese@users.sourceforge.net

Copyright (C) 2000 Bjorn Reese and Daniel Veillard.

Copyright (C) 2000 Gary Pennington and Daniel Veillard.

MIT License:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2009 Matt Gallagher. All rights reserved.

 • Nhận dạng giọng nói:Nếu PHẦN MỀM bao gồm các thiết bị nhận dạng giọng nói, bạn nên hiểu rằng nhận dạng giọng nói là một quá trình thống kê và các lỗi nhận dạng sẽ được tích lũy lại trong quá trình này. Công ty FORD MOTOR cũng như nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do các lỗi trong quá trình nhận dạng giọng nói.
 • Các hạn chế trong việc phân tích công nghệ, phân tích ngược và tháo rời:Bạn không được phân tích công nghệ, phân tích ngược, hoặc tháo rời cũng như cho phép người khác phân tích công nghệ, phân tích ngược hoặc tháo rời PHẦN MỀM, ngoại trừ và chỉ khi có những hành động được cho phép rõ ràng bởi những đạo luật áp dụng bên cạnh hạn chế này.
 • Các hạn chế trong việc phân phối, sao chép, sửa đổi và phát triển:Bạn không được phân phối, sao chép, tạo ra các sửa đổi hoặc phát triển các ứng dụng trên PHẦN MỀM, ngoại trừ và chỉ khi có những hành động được cho phép bởi những đạo luật áp dụng bên cạnh hạn chế này.
 • THỎA THUẬN đơn lẻ:Tài liệu cho NGƯỜI DÙNG cho THIẾT BỊ và các hệ thống và dịch vụ liên quan có thể chứa nhiều THỎA THUẬN, như là các bản dịch và/hoặc các phiên bản hình ảnh, âm thanh (ví dụ trong tài liệu dành cho NGƯỜI DÙNG và trong phần mềm). Kể cả khi bạn nhận nhiều THỎA THUẬN, bạn chỉ được cấp phép sử dụng cho một (1) bản PHẦN MỀM.
 • Chuyển PHẦN MỀM:Bạn có thể chuyển hoàn toàn quyền của bạn dưới THỎA THUẬN này như là một phần của việc bán hoặc chuyển THIẾT BỊ, với điều kiện bạn không còn giữ các bản sao chép, bạn phải chuyển tất cả PHẦN MỀM (bao gồm tất cả các bộ phận, tài liệu in ấn và hình ảnh, các bản nâng cấp, và nếu có là các giấy tờ xác thực), và người nhận đồng ý với các điều khoản của THỎA THUẬN này. Nếu PHẦN MỀM là một bản nâng cấp, việc chuyển phải bao gồm tất cả các phiên bản trước của PHẦN MỀM.
 • Việc hủy bỏ:Không làm ảnh hưởng tới các quyền khác, Công ty FORD MOTOR hoặc MS có thể hủy bỏ THỎA THUẬN này nếu bạn không tuân theo các điều khoản và điều kiện của THỎA THUẬN này.
 • Quản lý các Nâng cấp an ninh/Quyền kỹ thuật số:Chủ sở hữu nội dung sử dụng công nghệ WMDRM trong THIẾT BỊ của bạn để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, bao gồm nội dung có bản quyền. Nhiều phần trong PHẦN MỀM trên THIẾT BỊ của bạn sử dụng phần mềm WMDRM để truy cập vào nội dung được WMDRM bảo vệ. Nếu phần mềm WMDRM không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể đề nghị Microsoft thu hồi khả năng của PHẦN MỀM để đảm bảo WMDRM hoạt động và chống sao chép nội dung. Hành động này không ảnh hưởng tới các nội dung không được bảo vệ. Khi THIẾT BỊ của bạn tải xuống các giấy phép cho các nội dung được bảo vệ, bạn đã đồng ý rằng Microsoft có thể bao gồm danh sách thu hồi các giấy phép. Chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu bạn nâng cấp PHẦN MỀM trên THIẾT BỊ của bạn để có thể truy cập được vào nội dung của họ. Nếu bạn từ chối nâng cấp, bạn có thể sẽ không thể truy cập được các nội dung có yêu cầu nâng cấp. 
 • Đồng ý sử dụng dữ liệu:Bạn đã đồng ý rằng MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể thu thập và sử dụng các thông tin kỹ thuật thu thập được bằng nhiều cách như là phần của dịch vụ hỗ trợ sản phẩm liên quan tới PHẦN MỀM hoặc các dịch vụ liên quan. MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể sử dụng thông tin này để hoàn thiện sản phẩm của họ hoặc cung cấp các dịch vụ và công nghệ theo yêu cầu của bạn. MS, Microsoft Corporation, Cụng ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể tiết lộ những thông tin này với người khác, nhưng sẽ không ở dạng thông tin cho phép nhận ra bạn.
 • Các thành phần dịch vụ trên nền Internet:PHẦN MỀM có thể chứa các thành phần hoạt động và làm việc sử dụng các dịch vụ trên nền Internet. Bạn đã hiểu và đồng ý rằng MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có thể tự động kiểm tra phiên bản của PHẦN MỀM và/hoặc các thành phần của nó mà bạn đang sử dụng và có thể cung cấp các nâng cấp hoặc bổ sung cho PHẦN MỀM mà có thể tự động tải về THIẾT BỊ của bạn.
 • Phần mềm/Dịch vụ kèm theo:PHẦN MỀM có thể cho phép Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ cung cấp hoặc cho phép PHẦN MỀM nâng cấp, bổ sung, các thành phần kèm theo, hoặc các thành phần dịch vụ trên nền Internet của PHẦN MỀM sau ngày bạn nhận được bản sao chép đầu tiên của PHẦN MỀM ("Supplemental Components").Nếu Công ty FORD MOTOR hoặc nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba cung cấp hoặc cho phép bạn sử dụng Các thành phần bổ sung (Supplemental Components) và không có thêm điều khoản THỎA THUẬN nào đi kèm với Các thành phần bổ sung, thì các điều kiện EULA này sẽ được áp dụng. Nếu MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có Supplemental Components, và không có các điều khoảng EULA nào khác được đưa ra, thì các điều khoản EULA này sẽ được áp dụng, trừ khi MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh của họ đưa ra các Supplemental Component mà sẽ được cấp bản quyền của Supplemental Component. FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ có quyền dừng bất cứ dịch vụ dựa trên nền Internet nào của bạn mà không phải chịu trách nhiệm qua việc sử dụng phần mềm này.
 • Đường dẫn tới địa chỉ của bên thứ ba:Phần mềm của MS có thể cung cấp cho bạn khả năng liên kết tới địa chỉ của bên thứ ba thông qua PHẦN MỀM này. Địa chỉ của bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của MS, Microsoft Corporation, các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ. Cả MS và Microsoft Corporation hoặc các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ đều không phải chịu trách nhiệm cho (i) các nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ đường dẫn trong địa chỉ của bên thứ ba, hay bất cứ sự thay đổi hoặc cập nhật của địa chỉ bên thứ ba, hoặc (ii) mẫu trang web hay dạng truyền nhận nào tại địa chỉ bên thứ ba. Nếu PHẦN MỀM này cung cấp các đường dẫn tới địa chỉ của một bên thứ ba, các đường dẫn đó chỉ là kèm theo, và không bao hàm bất cứ yêu cầu xác nhận nào của bên thứ ba bởi MS và Microsoft Corporation hoặc các chi nhánh và/hoặc đại lý ủy quyền của họ.
 • Nghĩa vụ trách nhiệm lỗi xe:Bạn nhận thức trách nhiệm của mình trong việc điều khiển xe và giữ chú ý quan sát trên đường. Bạn sẽ đọc và tuân theo các hướng dẫn vận hành của thiết bị này để đảm bảo an toàn và hạn chế bất cứ rủi ro nào khi sử dụng THIẾT BỊ.
 • NÂNG CẤP VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU:Nếu phần mềm được Công ty FORD MOTOR cung cấp riêng rẽ với THIẾT BỊ ví dụ như bộ nhớ ROM, đĩa CD ROM hoặc tải trên web hoặc tương tự, và được dán nhãn "Chỉ dùng cho mục đích nâng cấp" hoặc "Chỉ dùng cho mục đích khôi phục", bạn có thể cài đặt một (1) bản copy của PHẦN MỀM đó vào THIẾT BỊ như là sự thay thế cho PHẦN MỀM hiện tại, và sử dụng nó theo các điều khoản EULA, bao gồm bất cứ điều khoản EULA nào được thêm vào trong quá trình nâng cấp PHẦN MỀM.
 • QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:Tất cả các mục và quyền sở hữu trí tuệ trong PHẦN MỀM (bao gồm và không giới hạn các hình vẽ, ảnh chụp, hành động, phim, âm thanh, nhạc, chữ và "chương trình" tích hợp trong PHẦN MỀM), các tài liệu in ấn kèm theo, và các bản sao lưu của PHẦN MỀM, thuộc sở hữu của MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR hoặc chi nhánh và nhà cung cấp của họ. PHẦN MỀM bản quyền, không bán Bạn không được sao chép bất cứ thành phần nào đi kèm PHẦN MỀM. Tất cả các mục và quyền sở hữu trí tuệ trong và thuộc về nội dung có thể được truy cập bằng cách sử dụng PHẦN MỀM là tài sản của chủ sở hữu nội dung tương ứng và có thể được bảo vệ bởi các luật và quy tắc ứng xử sở hữu trí tuệ. Điều khoản EULA không cho bạn quyền sử dụng các thành phần này. Tất cả các quyền không được nhắc tới trong EULA được dành cho MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và nhà cung cấp của họ. Việc sử dụng bất cứ dịch vụ trực tuyến nào có thể truy cập thông qua việc sử dụng PHẦN MỀM có thể bị quản lý bởi các quy định ràng buộc ứng với mỗi dịch vụ. Nếu PHẦN MỀM có chứa các tài liệu được cung cấp chỉ ở dạng số, bạn có thể sao chép một bản của tài liệu số đó.
 • HẠN CHẾ XUẤT KHẨU:Bạn hiểu rằng phần mềm này chịu quản lý của luật xuất khẩu của Mỹ và Cộng đồng chung Châu Âu. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật Quốc tế và nước sở tại áp dụng cho PHẦN MỀM này, bao gồm cả Hoa kỳ. Luật quản lý xuất khẩu, cũng như người dùng, người dùng và các hạn chế được ban hành bởi chính phủ Hoa Kỳ và các nước khác. Để biết thêm thông tin, truy cập https://www.microsoft.com/exporting/.
 • TÊN THƯƠNG MẠI:Quy định EULA này không cho phép bạn có quyền sở hữu bất cứ tên thương mại hoặc sản phẩm của MS, Microsoft Corporation, Công ty FORD MOTOR, các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba, các chi nhánh và nhà cung cấp của họ.
 • HỖ TRỢ SẢN PHẨM:Việc hỗ trợ sản phẩm cho PHẦN MỀM này không được MS, tập đoàn mẹ Microsorft Corporation, chi nhánh hoặc công ty con khác cung cấp. Để yêu cầu hỗ trợ sản phẩm, vui lòng làm theo hướng dẫn của Công ty FORD MOTOR có trong tài liệu của THIẾT BỊ. Nếu bạn có thắc mắc gì về điều khoản EULA này, hoặc cần liên hệ với công ty FORD MOTOR vì các lý do nào khác, vui lòng liên hệ theo địa chỉ được ghi trong tài liệu kèm theo THIẾT BỊ.
 • Từ chối trách nhiệm với một số hư hỏng:TRỪ KHI BỊ PHÁP LUẬT CẤM, CÔNG TY FORD MOTOR, BẤT CỨ BÊN CUNG CẤP PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ THỨ BA NÀO, MS, MICROSOFT CORPORATION VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA HỌ SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT CỨ HƯ HỎNG GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HAY BẤT NGỜ XẢY RA TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM. GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI VIỆC SỬA CHỮA THẤT BẠI HOẶC THUỘC VỀ BẢN CHẤT. MS, MICROSOFT CORPORATION VÀ/HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA HỌ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC VỤ VIỆC XẢY RA NGOÀI HOA KỲ. HAI TRĂM NĂM MƯƠI ĐÔ LA (U.S. $250.00).

KHÔNG CÓ SỰ BẢO HÀNH NÀO KHÁC NGOÀI CÁI ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CHIẾC XE MỚI CỦA BẠN.

Thông báo cho người dùng
Microsoft® Windows® Mobile cho thông tin an toàn quan trọng trên xe hơi
Hệ thống Ford SYNC™ gồm phần mềm có bản quyền thuộc về nhà sản xuất là công ty FORD MOTOR và các chi nhánh của Microsoft Corporation theo thỏa thuận sở hữu bản quyền. Bất kỳ hành động tháo rời, sản xuất lại, tái tạo công nghệ hoặc sử dụng trái phép phần mềm thuộc hệ thống này liên quan tới thỏa thuận bản quyền đều bị nghiêm cấm và bạn có thể bị kiện. 
Đọc và tuân theo các hướng dẫn sau:Trước khi sử dụng hệ thống trên nền Windows cho ô tô, cần phải đọc và tuân theo các hướng dẫn và thông tin an toàn được cung cấp theo Hướng dẫn sử dụng ("User's Guide"). Không tuân theo các chú ý sau đây trong Hướng dẫn sử dụng có thể dẫn tới tai nạn hoặc các hậu quả nghiêm trọng khác. 
Để Hướng dẫn sử dụng trên xe:Khi giữ Hướng dẫn sử dụng trên xe, tài liệu này sẽ là tài liệu tham khảo cho bạn và những người sử dụng khác không quen sử dụng hệ thống trên nền Windows trên ô tô. Hãy đảm bảo rằng trước khi sử dụng hệ thống này lần đầu, tất cả mọi người phải được tiếp xúc với Hướng dẫn sử dụng và đọc các hướng dẫn và thông tin an toàn trong đó một cách cẩn thận. 
CẢNH BÁO
Vận hành bộ phận nhất định của hệ thống khi đang lái xe có thể làm giảm sự tập trung của bạn trên đường và có thể gây tai nạn hoặc hậu quả nghiêm trọng khác. Không thay đổi thiết lập hệ thống hoặc nhập dữ liệu không dùng lời nói (dùng tay) khi đang lái xe. Dừng xe vào lề đường an toàn cho phép trước khi thực hiện các thao tác trên. Điều này rất quan trọng vì khi đang thiết lập hoặc thay đổi một số chức năng sẽ khiến bạn sao nhãng và rời tay khỏi vô lăng. 
Vận hành chung
Điều khiển lệnh bằng giọng nói:Các chức năng trong hệ thống trên nền Windows cho ô tô có thể được thực hiện bằng giọng nói. Sử dụng lệnh điều khiển giọng nói khi lái xe cho phép bạn vận hành hệ thống mà không phải bỏ tay ra khỏi vô lăng.
Xem màn hình trong thời gian dài: Không được truy cập các chức năng cần xem màn hình lâu khi bạn đang lái xe. Đỗ xe an toàn và đúng cách trước khi truy cập chức năng của hệ thống yêu cầu cần chú ý trong thời gian dài. Kể cả khi một lần lướt qua màn hình cũng có thể nguy hiểm nếu sự chú ý của bạn bị thu hút khỏi việc chú ý lái xe ở những lúc quan trọng.
Thiết lập âm lượng:Không được tăng âm lượng quá mức. Giữ âm lượng ở mức bạn vẫn có thể nghe thấy âm thanh giao thông bên ngoài và các tín hiệu khẩn cấp trong khi lái xe. Lái xe trong khi không thể nghe thấy những âm thanh này có thể gây ra tai nạn.lái xe ở những lúc quan trọng.
Cách sử dụng Chức năng nhận dạng giọng nói:Phần mềm nhận dạng giọng nói là một quá trình tích lũy thống kê liên quan tới các lỗi. Trách nhiệm của bạn là kiểm soát chức năng nhận dạng giọng nói bên trong hệ thống và chỉ ra các lỗi.

 

Top