Home > Forms Result > Vietnammotorshow Testdrive Thankyou

Vietnammotorshow Testdrive Thankyou

 

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận vé Motorshow 2017

 

Ford Việt Nam sẽ gửi vé theo đường bưu điện. Mọi đăng ký sau ngày 25/7 sẽ không có hiệu lực. 

ĐÓNG

 

 

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận vé Motorshow 2017

 

Ford Việt Nam sẽ gửi vé theo đường bưu điện. Mọi đăng ký sau ngày 25/7 sẽ không có hiệu lực. 

ĐÓNG