Home > About > News Events > 2016 > THU HỒI XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ
THU HỒI XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ
30/06/16

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg về Thu hồi và xử lý Sản phẩm thải bỏ (“Quyết định 16”). Theo đó, Công ty Ford Việt Nam với tư cách nhà nhập khẩu có trách nhiệm thu hồi xử lý đối với sản phẩm do Công ty nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam. Quyết định này sẽ chính thức được thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật, Ford Việt Nam kính thông báo các thông tin về Thu hồi và xử lý Sản phẩm thải bỏ như sau:

1. Đối tượng sản phẩm

Theo quy định của Quyết định 16 thì các phụ tùng ô tô sau được coi là sản phẩm thải bỏ:

  • Ắc quy ô tô các loại
  • Đầu đĩa DVD, VCD, CD và các loại đầu đọc băng đĩa khác lắp trên xe ô tô
  • Dầu nhớt ô tô các loại
  • Điều hòa ô tô
  • Săm lốp ô tô 

2. Danh sách Điểm thu hồi Sản phẩm thải bỏ

STT

Tên điểm thu hồi

Địa chỉ
(gồm cả điện thoại, fax, email)

Loại hình (điểm cơ sở, tập trung...)

Điện thoại

1

Nhà máy lắp ráp Công ty TNHH Ford Việt Nam

Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
ĐT: 0320 3899901
Fax: 0320 3899906

Điểm thu hồi tập trung

Tel: 84-320-3899879;   Fax: 84-320-3899906

Danh mục này sẽ được cập nhật khi có sự thay đổi.

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg về Thu hồi và xử lý Sản phẩm thải bỏ (“Quyết định 16”). Theo đó, Công ty Ford Việt Nam với tư cách nhà nhập khẩu có trách nhiệm thu hồi xử lý đối với sản phẩm do Công ty nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam. Quyết định này sẽ chính thức được thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật, Ford Việt Nam kính thông báo các thông tin về Thu hồi và xử lý Sản phẩm thải bỏ như sau:

1. Đối tượng sản phẩm

Theo quy định của Quyết định 16 thì các phụ tùng ô tô sau được coi là sản phẩm thải bỏ:

  • Ắc quy ô tô các loại
  • Đầu đĩa DVD, VCD, CD và các loại đầu đọc băng đĩa khác lắp trên xe ô tô
  • Dầu nhớt ô tô các loại
  • Điều hòa ô tô
  • Săm lốp ô tô 

2. Danh sách Điểm thu hồi Sản phẩm thải bỏ

STT

Tên điểm thu hồi

Địa chỉ
(gồm cả điện thoại, fax, email)

Loại hình (điểm cơ sở, tập trung...)

Điện thoại

1

Nhà máy lắp ráp Công ty TNHH Ford Việt Nam

Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
ĐT: 0320 3899901
Fax: 0320 3899906

Điểm thu hồi tập trung

Tel:
84-320-
3899879;
Fax:
84-320-
3899906

Danh mục này sẽ được cập nhật khi có sự thay đổi.

Top