Home > Owner > Vehicle Support > Incentives

Ford Vietnam | Ưu đãi thành viên gia đình Ford

incentives

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH FORD

 • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe tại Đại lý của Ford trước ngày 31 tháng 12 năm 2017
 • Khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ giảm giá trực tiếp trên giá bán lẻ với mức giảm 3,000,000 đồng/xe từ lần mua xe thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên ) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe khác trước ngày 31 tháng 12 năm 2017
 • Chương trình này không áp dụng cho khách hàng trọng yếu, khách hàng được hỗ trợ đặc biệt.
 • Quy trình thanh toán: Khách hàng đến mua xe sẽ được đại lý Ford sẽ được giảm trừ mức hỗ trợ 3 triệu vào giá bán và được thể hiện trong hóa đơn xuất cho khách hàng.

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG MUA XE TRANSIT

 • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng đã mua xe Transit tại Đại lý của Ford từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
 • Khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ giảm giá trực tiếp trên giá bán lẻ với mức giảm 10,000,000 đồng/xe từ lần mua xe Transit thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên ) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe Transit tiếp theo trước ngày 31 tháng 12 năm 2017*
 • Chương trình này áp dụng cho khách hàng trọng yếu.
 • Quy trình thanh toán: Khách hàng đến mua xe sẽ được đại lý Ford sẽ được giảm trừ mức hỗ trợ 10 triệu vào giá bán và được thể hiện trong hóa đơn xuất cho khách hàng.

* Chương trình có thể dừng mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ Đại lý để biết thêm chi tiết.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH FORD

 • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe tại Đại lý của Ford trước ngày 31 tháng 12 năm 2017
 • Khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ giảm giá trực tiếp trên giá bán lẻ với mức giảm 3,000,000 đồng/xe từ lần mua xe thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên ) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe khác trước ngày 31 tháng 12 năm 2017
 • Chương trình này không áp dụng cho khách hàng trọng yếu, khách hàng được hỗ trợ đặc biệt.
 • Quy trình thanh toán: Khách hàng đến mua xe sẽ được đại lý Ford sẽ được giảm trừ mức hỗ trợ 3 triệu vào giá bán và được thể hiện trong hóa đơn xuất cho khách hàng.

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG MUA XE TRANSIT

 • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng đã mua xe Transit tại Đại lý của Ford từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
 • Khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ giảm giá trực tiếp trên giá bán lẻ với mức giảm 10,000,000 đồng/xe từ lần mua xe Transit thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên ) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe Transit tiếp theo trước ngày 31 tháng 12 năm 2017*
 • Chương trình này áp dụng cho khách hàng trọng yếu.
 • Quy trình thanh toán: Khách hàng đến mua xe sẽ được đại lý Ford sẽ được giảm trừ mức hỗ trợ 10 triệu vào giá bán và được thể hiện trong hóa đơn xuất cho khách hàng.

* Chương trình có thể dừng mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ Đại lý để biết thêm chi tiết.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

LIÊN HỆ

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888