Cơ hội vàng có 1 không 2 từ Ford

Chương trình có hiệu lực từ ngày 01/09/2012 đến hết ngày 30/090/2012