Home > Cars > Focus > Models > FOCUS 1.5L SPORT 5 CỬA

Ford Focus Sport 1.5L 5 cửa - Thông số kỹ thuật, giá bán | Ford VN

chi tiết về mô hình

Trở lại Tổng quan