Home > Build And Price > Build Price Review Save Page

Ford Vietnam | Lựa chọn Mẫu xe

{{nameplateLabel}} {{selections.model.label}}

Giá thực

{{numberFormat(netPrice, currency)}}
{{numberFormat(netPrice, currency)}}

Giá thực

{{numberFormat(netPrice, currency)}}
{{numberFormat(bookingAmount, currency)}}
{{numberFormat(balanceAmount, currency)}}
  • Ngoại thất {{exteriorColorLabel}}

  • Nội thất {{interiorColorLabel}}

  • Hộp số {{driveName}}

Mẫu xe của bạn

{{selection.key}} {{selection.value}}

Tổng kết giá

Giá khởi điểm đề nghị cơ bản

{{numberFormat(basePrice, currency)}}

Tổng giá tính năng lựa chọn

{{numberFormat(totalFeaturesPrice, currency)}}
{{feature.label}} {{numberFormat(feature.price, currency)}}

Tổng giá thành

{{numberFormat(totalPrice, currency)}}

Thông tin và thay đổi của bạn chưa được lưu, bạn có chắc chắn muốn đóng và rời khỏi trang này không?

Không