Home > Build And Price > Build And Price

Ford Vietnam | Lựa chọn Mẫu xe

Mẫu xe & Giá

Thông tin và các thay đổi của bạn chưa được lưu, bạn có chắc chắn muốn đóng trang này và thoát ra?

Hủy Có, tôi chắc chắn.

Thông tin và các thay đổi của bạn chưa được lưu, bạn có chắc chắn muốn đóng trang này và thoát ra?

Hủy Có, tôi chắc chắn.

Thông tin và các thay đổi của bạn chưa được lưu, bạn có chắc chắn muốn đóng trang này và thoát ra?

Hủy Có, tôi chắc chắn.

{{ vehicle.label }} {{ modelLabel }}

Mẫu xe & Giá - Chọn mẫu xe

Giá mua ngay

{{ priceFormat(totalPrice) }}
  • Giá khởi điểm đề nghị cơ bản

    {{ priceFormat(basePrice, currency) }}
  • Tổng giá tính năng lựa chọn

    {{ priceFormat(totalPrice - basePrice, currency, '', '' ,'nozero') }}
  • Tổng giá thành

    {{ priceFormat(totalPrice, currency, '', '' ,'') }}

{{ model.label }}

{{ model.price === "included" ? priceFormat(model.price, currency, true, modelPricingFormat, priceReplaceKey) : priceFormat(model.price, currency, false, modelPricingFormat, priceReplaceKey) }}

 

{{ drive.featureName }}

{{ drive.cost === "included" ? priceFormat(drive.cost, currency, true, drivePricingFormat, priceReplaceKey) : priceFormat(drive.cost, currency, false, drivePricingFormat, priceReplaceKey) }}

 

{{ item.featureName }}

{{ item.cost === "included" ? priceFormat(item.cost, currency, true, colorTrimPricingFormat, priceReplaceKey) : priceFormat(item.cost, currency, false, colorTrimPricingFormat, priceReplaceKey) }}

 

{{ item.featureName }}

{{ item.cost === "included" ? priceFormat(item.cost, currency, true, colorTrimPricingFormat, priceReplaceKey) : priceFormat(item.cost, currency, false, colorTrimPricingFormat, priceReplaceKey) }}

 

{{ item.featureName }}

{{ item.cost === "included" ? priceFormat(item.cost, currency, true, accPricingFormat, priceReplaceKey) : priceFormat(item.cost, currency, false, accPricingFormat, priceReplaceKey) }}


 

{{ item.featureName }}

{{ item.cost === "included" ? priceFormat(item.cost, currency, true, accPricingFormat, priceReplaceKey) : priceFormat(item.cost, currency, false, accPricingFormat, priceReplaceKey) }}

 
  • {{tab.title}}

Không tìm thấy dữ liệu. Vui lòng kiểm tra thông tin bạn nhập hoặc thử lại sau.